Det område som är störst är användning som fordonsgas. Biogas som renats från koldioxid och uppgraderats till en hög metanhalt kan med fördel användas till fordonsdrift. Ett användningsområde som växer kraftigt är som uppvärmningsbränsle inom industrin. Metanmolekylen kan även användas som råvara i olika tillverkningsprocesser, bland annat i plaster och olika kemiska produkter.

Under produktionen bildas förutom biogas en näringsrik rötrest som kan användas som biogödsel på våra åkrar.

Biogas för fossilfria transporter och renare luft

Biogas kan med fördel användas som drivmedel och kallas då fordonsgas, vilket är en blandning av naturgas och biogas. Det finns en branschgemensam överenskommelse att andelen biogas i fordonsgasen ska vara minst 50 procent. Biogasandelen har ökat årligen och under 2017 utgjorde biogasandelen hela 90 procent av all fordonsgasanvändning i Sverige. I den svenska fordonsflottan drivs 55 000 fordon på gas, men potentialen är långt större.

En viktig marknad för fordonsgasen har sedan länge varit kollektivtrafiken. I början av 1990-talet introducerades gasbussar på den svenska marknaden i flertalet tätorter för att minska problemen med luftkvaliteten, utsläpp av partiklar och kväveoxid. Över 15 procent av Sveriges bussbestånd går på gas, vilket motsvarar över 2 000 bussar.

Metangas som kylts ner och gjorts flytande kallas LNG (flytande naturgas) och LBG (flytande biogas) och har då högre energiinnehåll och därmed längre räckvidd. Flytande biogas är ett bra alternativ för tunga fordon som lastbilar och användningen ökar nu kraftigt i Sverige i takt med pågående utbyggnad av tankställen och LBG-produktion. Flytande biogas kan också användas till sjöfart, där alltfler fartyg nu kan drivas med LNG och LBG.

Transportsektorn, som till största delen använder fossila bränslen, står för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Drivmedelsanvändningen inom vägtrafiken på totalt 89,7 TWh är till 81 procent av fossilt ursprung medan 19 procent utgörs av biodrivmedel (år 2016).

Industrin stor potential för biogasen

Även inom industrisektorn finns det stor potential för användning av biogas. Industrin är redan den största användaren av naturgas, vilket utan vidare kan ersättas med biogas. Metan brinner med en ren och klar låga vilket gör att värmepannor och annan utrustning inte smutsas av sot och slagg. Detta medför både renare arbetsmiljö och minskat slitage på anläggningen.

Metanmolekylen kan också användas som råvara i olika tillverkningsprocesser. Exempel på produkter där metan kan ingå som råvara är färger, plaster, möbler, djurfoder och smörjoljor. Genom att använda egenproducerad biogas, till exempel från rötning av diverse avfall och processvatten från den industriella processen, kan ett företag bli självförsörjande på värme och elektricitet.

Biogas ger värme

Energin i biogas kan också användas för uppvärmning, antingen lokalt eller genom distribution via fjärrvärmenät. Vid produktion av värme behövs ingen uppgradering, utan endast vattenånga avskiljas från rågasen innan förbränning.

Värmepannor finns på de flesta biogasanläggningar, där gasen ofta utnyttjas för uppvärmning av närliggande lokaler och bostäder. Överskottsvärme kan också föras ut till externa lokaler, antingen direkt via gasledning eller indirekt via fjärrvärmenät.

Läs mer om biogas i fastigheter på gaskoll.se

Biogas till kraftvärme

Biogas kan också användas för produktion av kraftvärme, det vill säga där både el och värme genereras i samma anläggning. Cirka 30-40 procent av energin i bränslet kan utvinnas som el medan resten blir värme. Liksom vid enbart värmeproduktion måste gasen torkas innan användning. Dessutom måste den renas från stoft och eventuellt vissa korrosiva ämnen som till exempel svavelväte.

Planerbar kraft

Den svenska förnybara elproduktionen är idag till stor del variabel och icke planerbar, framförallt vindkraft, och behöver därför kompletteras med annan produktion som kan tillgodose framtidens behov oavsett väder och vind. Idag är det framförallt kärnkraft och vattenkraft som står för denna bas. Men kärnkraftens framtid är omdiskuterad och det har under 2015 beslutats om att tidigarelägga stängningar av fyra kärnkraftsreaktorer i södra Sverige.

Detta ökar behovet av lagring, smarta användarlösningar och reglerbar kraft för att komplettera den icke planerbara kraftproduktionen som ökar snabbt i elsystemet. Gaskraftverk finns idag längs med stamledningen för gas i sydvästra Sverige. Biogas eller annan förnybar gas kan spela en viktig roll i framtidens energisystem. Dels som lagringskapacitet vid överproduktion av el genom så kallad Power to gas och dels som effekthållning och reglering av elsystemet genom att gasturbiner och gasmotorer (med biogas och naturgas som bränsle) snabbt kan starta och nå hög effekt.