biogas

Ett bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan.
biogödsel Rötrest från samrötningsanläggningar eller gårdsanläggningar.
CNG Compressed natural gas. Engelskt begrepp för fordonsgas, vanligtvis naturgas.
deponigas Biogas som utvunnits ur en deponi.
flytande biogas Kyld, kondenserad uppgraderad biogas.
flytande fordonsgas Kyld, kondenserad fordonsgas.
flytande metan Samlingsnamn för flytande naturgas, flytande biogas och annan kondenserad förnybar metan. Begreppet används primärt i tekniska sammanhang.
flytande naturgas Kyld, kondenserad naturgas.
fordonsgas Gasblandning (huvudsakligen metan av fossilt och/eller förnybart ursprung) som används som drivmedel till metangasdrivna fordon.
förgasning Teknik där kolmonoxid och vätgas bildas genom kontrollerad upphettning av biomassa.
gasbil Personbil som kan använda fordonsgas som drivmedel.
gasbuss Buss som kan använda fordonsgas som drivmedel.
gasol Svenskt handelsnamn för under tryck kondenserad gas som i huvudsak består av propan, butan eller en blandning av dessa.
gårdsanläggning

Biogasanläggning som till största delen rötar gödsel och annat rötbart material från gården. Maximalt tre gårdar kan leverera substrat till en och samma anläggning och det finns inget krav på hygienisering av substratet.
LBG Förkortning för flytande biogas (liquefied biogas).
LNG Förkortning för flytande naturgas (liquefied natural gas).
LNG-terminal Importterminal för flytande naturgas ämnad för vidare distribution.
LPG Engelskt begrepp för gasol (liquefied petrolium gas).
metanutsläpp Utsläpp av metan till atmosfären från produktion till och med förbränning.
motorgas Gasol (minst 95 % propan) som används som bränsle i fordon.
motorgasbil Personbil som kan använda motorgas som bränsle.
naturgas Gasblandning som till övervägande del innehåller metan med fossilt ursprung.
naturgasvätskor Samlingsnamn på kolväten som är uppbyggda kring två eller fler kolatomer och som urskiljs ur obehandlad naturgas vid naturgasförädling.
NGL Engelsk benämning på naturgasvätskor (natural gas liquids).
power to gas Teknik som möjliggör att överskott från produktion av förnybar el som exempelvis sol- och vindkraft kan omvandlas till vätgas eller metan.
rötrest Produkt som bildas efter rötning av biomassa och som innehåller vatten, icke nedbrutet material, näringsämnen och mikroorganismer.
rötslam Rötrest som bildas efter rötning av avloppsslam från reningsverk.
samrötningsanläggning Biogasanläggning som kan röta olika typer av organiskt material, dock inte avloppsslam. Krav på hygienisering av substratet finns.
skiffergas Naturgas som bildas och binds i berggrund som består av skiffer.
stadsgas Naturgas eller biogas som till hälften blandats ut med luft. Finns i Stockholm.
syngas Gasblandning bestående av främst kolmonoxid och vätgas som bildas genom förgasning av organiskt material.
uppgraderad biogas Biogas som förädlats till fordonsgas.