Den är en nyckel för att sluta kretsloppet. Matavfall och andra restprodukter blir ett klimatsmart bränsle som bidrar till minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och återför dessutom värdefulla näringsämnen till jordbruket i form av biogödsel. Detta möjliggör samtidigt ökad produktion av ekologisk mat.Sverige ligger långt framme i arbetet med att skapa en cirkulär ekonomi. Framsynta satsningar i kommunerna - med samverkan mellan offentliga och privata aktörer inom avfalls-, energi- och vattenbranscherna - har bidragit till en cirkulär ekonomi i praktiken.

Fyra hörnpelare i hållbar infrastruktur 

Avfall, biogas, vatten och fjärrvärme utgör fyra hörnpelare i den cirkulära ekonomin. Energigas Sverige, Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Energiföretagen Sverige representerar dessa fyra hörnpelare, vilka alla knyts samman av en "hållbar infrastruktur" som gör den cirkulära ekonomin möjlig.

Denna infrastruktur är osynlig för de flesta, men absolut nödvändig för att skapa ett klimat- och resurseffektivt samhälle. Om inte denna infrastruktur fanns skulle det snart märkas i form av växande sopberg, försämrad luft, förorenat vatten och ökade klimatutsläpp.

Vinster för miljö och samhälle

Energigas Sverige, Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Energiföretagen Sverige samarbetar på olika sätt för att lyfta fram vinsterna med en cirkulär ekonomi. Det skapar vinster för klimat och miljö, men också för samhället i stort.

Vår hållbara infrastruktur efterfrågas runt om i världen, exempelvis i växande miljonstäder i Indien där svensk biogasteknik i dag löser flera miljöproblem samtidigt.

Samarbete för cirkulär ekonomi

Energigas Sverige samarbetar med Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Energiföretagen Sverige för att främja och synliggöra arbetet med cirkulär ekonomi runt om i landet. Vi tar fram informationsmaterial, besöker partikongresser och arrangerar seminarier i Almedalen.

Här hittar du några exempel:

  • I en animerad film visar vi hur den cirkulära ekonomin fungerar i praktiken.
  • I en broschyr presenteras hur Stockholm, Gotland, Växjö och Umeå förenar ett aktivt miljöarbete med affärsnytta.

Läs mer i vårt pressmeddelande där vi presenterar filmen och broschyren