Statistiken samlas in och sammanställs årligen av Energigas Sverige tillsammans med Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund, på uppdrag av Energimyndigheten.

Totala biogasanvändningen i Sverige ökade med 18 procent till nästan 4,8 TWh

Efterfrågan på biogas är större än någonsin. Den växer nu framför allt inom industrin, som uppvärmningsbränsle och inom tunga långväga transporter. Sedan 2015 har biogasanvändningen ökat med 145 procent. Den största ökningen står importen för. Den svenska produktionen under samma period ökade med 17 procent. Nettoimporten av biogas till det västsvenska gasnätet via Danmark ökade med 34 procent under 2021. Av importen är 95 procent producerad i Danmark och resten i övriga EU.

Den totala biogasanvändningen i Sverige 2021 var 4 756 GWh. Det är en ökning med 18 procent jämfört med 2020.

Total biogasanvändning i Sverige 2015–2021, nettoimport inräknad.

- Vi ser ett rekordstort intresse för biogas i Sverige och nu har även EU vaknat. Allt fler industrier ställer om till förnybar gas och användningen av flytande biogas i tunga lastbilar ökar snabbt. Under 2021 har konkurrenskraften för biogas stärkts inom kraftvärme och som uppvärmningsbränsle inom viss industri på grund av höjd skatt på fossila bränslen. Efterfrågan väntas också öka i de industrier som ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter framöver eftersom de sedan årsskiftet inte längre behöver betala utsläppsrätter för biogas som köps från ett gasnät. Det som fortfarande saknas är tillräckliga styrmedel för övergång till biogas inom två viktiga områden – inom sjöfarten och som råvara i kemiindustrin. Där är potentialen för biogasanvändning stor, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

Den svenska biogasproduktionen steg med 4,8 procent 2021 - men mycket ny produktion är på gång

Produktionen ökade med 104 GWh till totalt 2,3 TWh under 2021. Den ökade med 84 GWh i samrötningsanläggningar, 14 GWh i gårdsanläggningar och 15 GWh i industrianläggningar, men sjönk med 10 GWh i avloppsreningsverk.

- Att biogasproduktionen ökade under 2021 är glädjande, men behovet av att snabbt skala upp den inhemska biogasproduktionen är större än någonsin med tanke på kriget i Ukraina och en stor efterfrågan på gas. Ökad biogasproduktion ger också mer biogödsel, vilket är av stort värde för att minska behovet av import av konstgödsel. Investeringsviljan finns, efterfrågan finns och produktionen skulle kunna flerdubblas. Förhoppningsvis står vi inför en biogasboom framöver genom att det efterlängtade biogasstödet nu kommit på plats – särskilt om det breddas till fler användningsområden än transporter vilket förhoppningsvis är på gång, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

Det nya produktionsstödet för uppgraderad biogas som införts från 1 juli 2022 gäller än så länge bara för transportändamål på grund av begränsningar i EU:s statsstödsregler. EU-regelverket ses dock över och de förslag på ändringar som presenterats av Kommissionen ser positiva ut i dessa delar och är i enlighet med branschens och regeringens förslag. Redan i dagsläget finns investeringsplaner för ny produktion motsvarande en fördubbling av biogasproduktionen närmsta åren som nu har goda förutsättningar att bli verklighet. Framför allt är det produktion av flytande biogas som är på gång, till stor del från gödsel.

- Biogas producerad från gödsel ökar något även i år, men biogasproduktionen från gödsel skulle kunna mångdubblas med stor nytta för jordbruket och klimatet. Många nya gödselbaserade anläggningar är på gång. Det är viktigt att höjningen av gödselgasstödet till tidigare nivå på 40 öre/kWh som beslutades i vårändringsbudgeten 2022 nu görs permanent och bakas in som en långsiktig del av biogasstödet. Det produktionsmål för biogas om 10 TWh till 2030 som föreslogs av Biogasmarknadsutredningen bör också införas för att skapa den långsiktighet i politiken som behövs, säger Palle Borgström, ordförande i Lantbrukarnas riksförbund.

- Reningsverken bidrar till den cirkulära ekonomin med en tredjedel av biogasproduktionen och levererar en stor mängd rötslam som gödningsmedel till jordbruket. Det finns potential att öka produktionen av uppgraderad biogas i våra avloppsreningsverk och fortsätta minska facklingen. Biogasstödet och investeringsstöd genom Klimatklivet ger bra förutsättningar. Men det är viktigt att politiken långsiktigt värnar lokal efterfrågan i biogasbussar och biogasbilar – här finns oroande lagstiftning från EU på ingång som bortser från biogasens oslagbara klimat- och miljönytta som drivmedel, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

En viktig uppgift för den nya regeringen blir nu att säkerställa trygghet och långsiktighet i befintliga styrmedel och snabba upp tillståndsprocesserna för att få ut ny produktion så snabbt som möjligt.

- I den senaste ansökningsomgången till Naturvårdsverkets Klimatkliv märktes ett rekordstort intresse - det inkom 160 ansökningar för nya biogasanläggningar. Ett budskap till kommande regering är att fortsatt statligt stöd för nya etableringar är avgörande för fortsatt ökad produktion. Då de anläggningar som beviljas stöd ska vara godkända senast april 2026 behövs också effektivare tillståndsprocesser och ökade resurser till prövningsmyndigheterna för att undvika flaskhalsar. Även befintliga anläggningar skulle snabbt kunna öka produktionen om de gavs dispens från nya tidskrävande miljötillstånd, fortsätter Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

Biogasen produceras av avfall – och ger gödselmedel till jordbruket

Biogasproduktionen sker från olika typer av avfall och restprodukter, framför allt avloppsslam (31 procent), matavfall (23 procent) och avfall från slakterier och livsmedelsindustrier (7 procent vardera).

Rötresten som uppstår i biogasanläggningarna innehåller många viktiga näringsämnen och är ett utmärkt gödningsmedel. Under 2021 levererade svenska biogasanläggningar knappt 2,6 miljoner ton biogödsel och rötslam som användes som gödningsmedel i jordbruket. Biogasen bidrar på så sätt till ett cirkulärt samhälle och försörjningstrygghet genom att producera förnybar energi från lokalt organiskt avfall och återcirkulera näringsämnena till jordbruket.

Mängd biogas som uppgraderas fortsätter att öka

Mängd biogas som uppgraderas till fordonsgaskvalitet eller för att kunna injiceras på gasnät ökade med 8 procent under 2021. Andelen biogas som uppgraderas (67 procent) vid svenska biogasanläggningar är relativt oförändrad mot 2020. Andelen biogas som används lokalt vid biogasanläggningen för el- eller värmeproduktion har det senaste decenniet sjunkit varje år, men under 2021 ser vi i stället en viss ökning.

Mängd biogas som tvingas gå till fackling minskade med 13 procent under 2021 och andelen som facklas har sjunkit till 9 procent av totala produktionen. Facklingen sker framför allt vid industrianläggningar (25 procent), deponier (32 procent) och reningsverk (12 procent). 

Mer information 

Läs mer om 2021 års biogasstatistik och hela rapporten här

Läs Energimyndighetens pressmeddelande

Kontakt

Energigas Sverige

Linus Klackenberg, ansvarig produktion, biogas och hållbarhetskriterier: 076-803 00 43, linus.klackenberg@energigas.se 

Avfall Sverige

Caroline Steinwig, rådgivare för biologisk återvinning: 040-35 66 23,
caroline.steinwig@avfallsverige.se 

Lantbrukarnas Riksförbund

Michelle Elger Ekman, energiexpert: 010-1842635
michelle.elger-ekman@lrf.se 

Svenskt Vatten

Klara Westling, expert Vatten, Miljö och Samhällsutveckling: 08-506 002 15, klara.westling@svensktvatten.se