I västra Sverige, där det finns ett gasnät används i första hand naturgas, medan industrin i övriga delen av landet väljer mellan gasol och LNG. Intresset ökar för förnybara alternativ som biogas och grön gasol.

Gas är ett högeffektivt industribränsle. De energigaser som används inom industrin är gasol, naturgas - i både gasform och flytande (LNG) - samt biogas. Totalt används 9 TWh gas i industrin. Än så länge är användningen av förnybar gas, biogas och i framtiden även grön gasol, relativt liten. Intresset från industrin växer.

I första hand är det industrins geografiska läge som avgör vilken energigas man använder. I västra Sverige, där det finns ett gasnät används i första hand naturgas, medan industrin i övriga delen av landet väljer mellan gasol och LNG.

Renare arbetsmiljö med gas

Anledningarna till att industrin använder energigaser är flera. För det första är de, jämfört med alla andra bränslen, mycket renare, vilket innebär att både miljö- och klimatutsläpp minskar betydligt. För industrin betyder detta i förlängningen bättre ekonomi då man kan minska på investeringar för reningsutrustning, men även får lägre avgifter för exempelvis CO2-utsläpp.

Just det faktum att bränslet är i gasform höjer också effektiviteten och verkningsgraden i den industriella processen, vilket naturligtvis också gynnar lönsamheten för industrin.

Det är främst inom de industriella processerna som energigaserna används, men även för uppvärmningsändamål. Stålindustrin, papper och massa samt kemiindustrin är de största användarna av gas. Men även inom andra industrisegment är gaserna viktiga, exempelvis livsmedelsindustrin där gasen är det enda bränsle som får användas direkt i processen, exempelvis vid rostning av kaffe, och detta just på grund av sin renhet.

Stort intresse för förnybara energigaser

Industrin jobbar aktivt med sitt hållbarhetsarbete och detta innebär att intresset för förnybara energigaser blir allt större. I första hand är det de industrier som ligger närmast kunderna, exempelvis livsmedelsproducenterna, som visar ett stort intresse, men även den tunga industrin visar idag intresse för både biogas och grön gasol.