Moln av vit ånga stiger från skorstenarna på pappersbruket Sofidel i östgötska Kisa. Här tillverkas mjukpapper till hushålls- och toalettpapper, blöjor och servetter dygnet runt, året om. I slutet av processen behöver pappret torkas, så att det blir precis så fluffigt som kunderna vill ha det. Torkningen med het luft kräver mycket energi. För att energin som går åt ska vara förnybar ställer bruket nu om till att använda gas från träpellets i stället för gasol.

– Genom teknikskiftet räknar vi med att minska våra fossila koldioxidutsläpp med cirka 85 procent, berättar Roger Svensk, vd för Sofidel Sweden.

På pappersbrukets område pågår bygget av en ny 25 gånger 40 meter stor anläggning med hög skorsten. Där ska den förnybara gasen, så kallad syntesgas, framställas. Gasen kommer att användas för att hetta upp luft till cirka 350 grader Celsius. Den heta luften blåses sedan på mjukpapperet som ska torkas.

– Vi är glada att vi har hittat en innovativ teknik som både är bra för miljön och ger oss en bättre marknadsposition. Konsumenternas miljömedvetenhet ökar hela tiden och framtida generationer kommer att vara ännu tuffare mot oss, vilket är positivt, säger Roger Svensk.

Bruket i Kisa blir först i Sverige med en kommersiell installation av tekniken som utvecklats av företaget Meva Energy. Här kommer gas motsvarande en värmeeffekt om 4,2 megawatt att produceras. När anläggningen är färdigbyggd kommer den även att drivas av Meva Energy, som har avtalat att leverera gas
till bruket under tio år.

Finfördelat biobränsle

Till att börja med kommer förgasningsprocessen att matas med träpellets. I processen blåses en blandning av finfördelat biobränsle och luft in i en cylinder i hög hastighet. Bränslepartiklarna bildar en virvel och rör sig nedåt i cylindern samtidigt som de förbränns delvis och gas bildas. Syntesgasen (en blandning av kolmonoxid och vätgas) samlas i mitten av cylindern och leds därifrån ut genom ett rör. Gasen förs vidare till en brännare som hettar upp torkluften.

Bygget av en ny förgasningsanläggning pågår på pappersbruket i Kisa. Foto: Sofidel

– Det viktigaste för pappersbruket är att det blir en jämn och fullständig förbränning i brännkamrarna, utan sot och lukt, säger Thomas Bräck, chef för affärsutveckling hos Meva Energy som under flera år utvecklat syntesgasprocessen i en storskalig pilotanläggning i Piteå.

Noggranna lukttester

Hur slutprodukten luktar har stor betydelse när det handlar om mjukpapper. Ingen vill snyta sig i en näsduk som luktar bränt. Av den anledningen gjordes noggranna tester av papprets lukt innan bruket i Kisa bestämde sig för att satsa på tekniken. Totalt 50 personer deltog i en luktpanel.

– Testet visade att personerna inte upplevde någon skillnad utifrån hur papperet producerats. Det var jätteviktigt för oss. Om det funnits dålig lukt hade vi inte gått vidare med projektet, säger Roger Svensk.

Annat som testats inför bygget av anläggningen är att förgasaren fungerar bra – att gasen som produceras får jämn torrhalt och temperatur. Gasreningssystemet har också utvecklats en hel del under de senaste åren.

Ny gasbrännare

En åtgärd för bruket blir att byta till en ny sorts gasbrännare bredvid pappersmaskinen. Den nya brännaren är så kallad dual fuel, som kan bränna antingen syntesgas eller gasol. Brännaren, utvecklad av leverantören
Andritz Burner Solutions, behövs eftersom syntesgasen är tunnare och har lägre värmevärde än gasolen.

– Möjligheten att använda gasol ska vara kvar som backup, så att vi säkerställer torkkapacitet vid driftstörningar, säger Roger Svensk.

Till att börja med kommer syntesgasanläggningen att matas med träpellets. Men på sikt finns planer att ersätta den med exempelvis flis, sågspån eller annat träspill. Att ta vara på eget spill är en ambition för att göra Sofidels pappersbruk ännu mer cirkulärt.

– Vi finns i en glesbygd med mycket skog runtomkring, som vi gärna vill ta vara på. I fas-2 av projektet kommer vi eventuellt att bygga en torkanläggning för skogsflis, säger Roger Svensk.

I syntesgasprocessen bildas också restprodukter som går att ta till vara. Tjära bränns upp och ger energi till processen. En annan restprodukt är biokol som går att sälja.

– Det finns stor efterfrågan på biokol som bland annat används till kolmakadam för stadsplanteringar, säger Thomas Bräck hos Meva Energy.

”Det är verkligen kul att jobba med något som är så genuint bra för klimatet. Det är häftigt för oss att komma in i mjukpappersbranschen som har stora utmaningar.”

Thomas Bräck, chef för affärsutveckling, Meva Energy

Genom omställningen kommer bruket enligt beräkningarna att minska sina fossila utsläpp av koldioxid med 8 500 ton per år. Men om användningen av biokol tas med i beräkningen blir minskningen 10 300 ton.

– Då blir det till och med CO2-negativt, säger Thomas Bräck.

Syntesgasfabriken vid pappersbruket i Kisa beräknas öppna under första halvåret 2023. Återbetalningstiden för satsningen, som fått stöd av statliga Klimatklivet, förväntas bli kort.

Bygger anläggning i Polen

Meva Energy bygger även en anläggning i Polen, invid världens största möbelfabrik som drivs av Ikea. Där ska den förnybara gasen användas på ett annat sätt än i Kisa.

– Hos Ikea förs gasen till en gasmotor och generator som producerar el till fabriken. Överskottsvärmen kan användas för att värma fabrikens lokaler, säger Thomas Bräck.

Produktionen av el behövs eftersom möbelfabriken har hög elförbrukning. Syntesgasen kommer att kunna bidra med 2,4 megawatttimmar el per år. Ett mål är att på sikt använda limkontaminerat träspill från fabriken vid framställningen av syntesgasen.

Thomas Bräck ser positivt på möjligheterna för sitt bolag framöver. Syntesgas kan användas i många olika verksamheter, och även ersätta naturgas. Het luft behövs exempelvis för att bränna keramik, smälta glas, rosta kaffe och baka bröd.

– Det är verkligen kul att jobba med något som är så genuint bra för klimatet. Det är häftigt för oss att komma in i mjukpappersbranschen som har stora utmaningar. Sofidel har 35 pappersbruk runtom i världen, så referensanläggningen i Kisa blir viktig.

Text: Marie Granmar

Läs hela artikeln i tidningen