Den 12 oktober 2020 väckte det tyska företaget Landwärme GmbH talan i EU-tribunalen om att ogiltigförklara kommissionens beslut att godkänna den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol. Tyvärr dömde Tribunalen den 21 december 2022 till förmån för Landwärme, och Sveriges statsstödsgodkännanden för skattebefrielse för biogas och biogasol som skulle ha gällt för perioden 2021–2030 är därmed ogiltiga.

Ingen av parterna överklagade domen som därmed vann laga kraft och verkställdes. Som en följd meddelade Skatteverket den 7 mars att skattebefrielse inte längre kan beviljas för biogas eller biogasol som förbrukats för uppvärmning eller som motorbränsle. Informationen kan läsas på Skatteverkets hemsida här. Information finns även på flera platser på Skatteverkets hemsida och uppdateras kontinuerligt.

Domen bygger på att Kommissionen inte uppfyllt formalia i beslutsprocessen eftersom ingen fördjupad granskning gjordes innan beslut. EU-kommissionen har därför nu beslutat att inleda en fördjupad granskning för att bedöma om skattebefrielsen för biogas och biogasol som används för uppvärmning eller som motorbränsle är förenliga med EU:s regler om statligt stöd. Se EU-kommissionens pressmeddelande den 30 januari 2024. I besluten att inleda den fördjupade granskningen beskrivs Kommissionens preliminära bedömningar och de osäkerheter Kommissionen ser avseende skattebefrielsens förenlighet med statsstödsreglerna. Nu inbjuds den svenska regeringen och andra berörda parter att inom en månad lämna synpunkter på besluten. Kommissionen vill särskilt att det klargörs om stödet är proportionerligt med tanke på att stöd kumuleras när produktionsstöd även beviljas biogasen i t.ex. Danmark eller om det finns risk för så kallad överkompensation. När tiden löpt ut ska Kommissionen överlämna inkomna synpunkter till den svenska regeringen som sedan ska yttra sig över de inkomna synpunkterna inom en föreskriven tidsfrist som normalt inte ska överskrida en månad, men kan förlängas om antalet inkomna synpunkter är stort. Energigas Sverige kommer att svara på granskningen för gasbranschens räkning.

Enligt EU:s regler ska Kommissionen i möjligaste mån sträva efter att anta ett beslut inom 18 månader efter det att det formella granskningsförfarandet har inletts. Kommissionen har dock indikerat att avsikten är att ett beslut ska kunna fattas betydligt snabbare än så. Men för att det ska vara möjligt behöver alla parter bidra till att processen kan fortlöpa så effektivt som möjligt, utan onödiga fördröjningar.

Energigas Sverige har löpande dialog med regeringen i arbetet med att återställa skattebefrielsen för biogas och biogasol.

Energigas Sverige bedömer att den snabbaste vägen till återinförd skattebefrielse är att invänta nya statsstödsbeslut. Vid nya statsstödsgodkännanden kan Skatteverket återigen börja tillämpa skattebefrielse direkt efter att besluten är fattade, förutsatt att de inte är villkorade med några lagändringar.

Energigas Sverige följer utvecklingen löpande. Vi uppmanar Sveriges regering och riksdag att så snabbt som möjligt återställa skattebefrielsen för biogas och biogasol samt verka för att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse som redan har beviljats.

Mer information

Uppmaning till regeringen från företagen - Återinför skattebefrielse för biogas och biogasol under GBER (5 maj 2023)

Brev till berörda ministrar om skattebefrielse för biogas och biogasol (4 april 2023)

Energigas Sveriges begäran om åtgärder för att skattebefrielsen av biogas och biogasol ska kvarstå och tillämpas (24 mars 2023)

”Landwärmedomen” hur påverkas skattebefrielsen för biogas och biogasol (8 mars 2023)

Interpellationsdebatt Fortsatt skattebefrielse för biogas (7 mars 2023)

Tribunalens dom från den 21 december 2022 (T-626/20, Landwärme) om den svenska skattebefrielsen för biogas eller biogasol