Den 12 oktober 2020 väckte det tyska företaget Landwärme GmbH talan i EU-tribunalen om att ogiltigförklara kommissionens beslut att godkänna den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol. Tyvärr dömde Tribunalen den 21 december 2022 till förmån för Landwärme, och Sveriges statsstödsgodkännanden för skattebefrielse för biogas och biogasol som skulle ha gällt för perioden 2021–2030 är därmed ogiltiga.

Ingen av parterna överklagade domen som därmed vann laga kraft och verkställdes. Som en följd meddelade Skatteverket den 7 mars att skattebefrielse inte längre kan beviljas för biogas eller biogasol som förbrukats för uppvärmning eller som motorbränsle. Informationen kan läsas på Skatteverkets hemsida här. Information finns även på flera platser på Skatteverkets hemsida och uppdateras kontinuerligt.

Kommissionen kommer nu att öppna ärendena igen och inleda en formell granskning av stödordningarna för att sedan fatta nya beslut. Domen bygger nämligen på att Kommissionen inte uppfyllt formalia i beslutsprocessen eftersom ingen fördjupad granskning gjordes innan beslut förra gången.

Regeringen arbetar aktivt med kommissionen för att få nya godkännanden på plats. Detta framgår av regeringens pressmeddelande som kan läsas här. Att regeringen anser att skattebefrielsen är viktig framgår även av det brev, undertecknat av finansminister Elisabeth Svantesson och energi- och näringsminister Ebba Busch, som regeringen skickat till Kommissionen för att understryka stödets betydelse för klimatet, industrin och energiomställningen.

Energigas Sverige har löpande kontakt med Finansdepartementet i frågan om skattebefrielsen. I de samtalen har vi fått indikationer på att EU-kommissionens process med den fördjupade granskningen kan gå snabbare än vanligt. Förhoppningen är att ett utkast till beslut kan komma under hösten.

Mot den bakgrunden bedömer Energigas Sverige att den snabbaste vägen till återinförd skattebefrielse just nu är att invänta nya statsstödsbeslut. Vid nya statsstödsgodkännanden kan Skatteverket återigen börja tillämpa skattebefrielse direkt efter att besluten är fattade, förutsatt att de inte är villkorade med några lagändringar.

Energigas Sverige följer utvecklingen löpande. Vi uppmanar Sveriges regering och riksdag att så snabbt som möjligt återställa skattebefrielsen för biogas och biogasol samt verka för att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse som redan har beviljats.

Mer information

Uppmaning till regeringen från företagen - Återinför skattebefrielse för biogas och biogasol under GBER (5 maj 2023)

Brev till berörda ministrar om skattebefrielse för biogas och biogasol (4 april 2023)

Energigas Sveriges begäran om åtgärder för att skattebefrielsen av biogas och biogasol ska kvarstå och tillämpas (24 mars 2023)

”Landwärmedomen” hur påverkas skattebefrielsen för biogas och biogasol (8 mars 2023)

Interpellationsdebatt Fortsatt skattebefrielse för biogas (7 mars 2023)

Tribunalens dom från den 21 december 2022 (T-626/20, Landwärme) om den svenska skattebefrielsen för biogas eller biogasol