Energigas Sveriges förslag: Den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol har upphört att gälla efter en dom i Tribunalen. Regeringen bör nu:

1. Säkerställa att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse för biogas och biogasol som redan har beviljats av Skatteverket,
2. Återställa full skattebefrielse omgående med stöd av de ändringar av den så kallade Gruppundantagsförordningen, förkortat GBER, som godkändes av Kommissionen den 9 mars 2023.
3. Omgående kommunicera till marknaden att regeringen avser att vida ovanstående åtgärder för att återinföra skattebefrielsen för biogas och biogasol.

Läs hela hemställan i ovan dokument.