Landwärme anförde i sin talan mot Kommissionen att den svenska skattebefrielsen kan leda till överkompensation till följd av import av biogas som fått stöd i andra medlemsstater och att stödet därför är olagligt och kommissionens beslut om godkännande ogiltiga. Kommissionen har förvarat sina beslut och yrkat på att Landwärmes talan skulle ogillas. Kommissionens inställning har stöttats av den svenska regeringen som intervenerat i målet.

Skälet till att Tribunalen dömer till fördel för Landwärme är att domstolen anser att formalia i beslutsprocessen inte uppfyllts eftersom Kommissionen inte genomfört någon fördjupad granskning för att säkerställa att den svenska skattebefrielsen inte kan medföra allvarliga svårigheter för andra aktörer på biogasmarknaden. Tribunalen ifrågasätter därmed inte den svenska skattebefrielsen i sak, utan kritiserar i första hand hur Kommissionen genomfört beslutsprocessen.

Tribunalens dom har ännu inte vunnit laga kraft. Innan den gör det finns en tidsfrist på två månader då parterna i målet har rätt att överklaga domen.

Bakgrund:

Den svenska skattebefrielsen av biogas och biogasol är ett statligt stöd enligt EU-rätten. Statliga stöd måste vara godkända av EU-kommissionen för att få genomföras och för att gälla. Kommissionen godkände Sveriges statsstödsansökan om skattebefrielse för biogas och biogasol i juni 2020. Statsstödsbesluten gäller biogas och biogasol både vid användning som motorbränsle och för uppvärmning.

För mer information, kontakta Anna Wallentin på anna.wallentin@energigas.se eller 070-260 77 26.