Fordonsgas består till största del av den enklaste kolvätemolekylen som finns, metan. Det betyder att fordonsgas är ett av de bränslena på marknaden som har lägst kolinnehåll. För att minska trafikens klimatpåverkan behöver vi använda bränslen med lågt kolinnehåll – vid förbränning genererar de nämligen mindre koldioxid än andra bränslen. Bensin och diesel har högre kolinnehåll och genererar därför mer koldioxid.

Låg klimatpåverkan - i verkligheten

Skärpta krav på bilars koldioxidutsläpp har lett till att bensin- och dieselbilar måste optimeras för att vara mycket energieffektiva i testcyklerna. De deklarerade koldioxidutsläppen från nya bensin- och dieselbilar har således sänkts i den takt som avsetts, men i verkligheten är sänkningen blygsam. The International Council on Clean Transportation (ICCT) anger att år 2001 var skillnaden mellan verklig och deklarerad bränsleförbrukning endast 8 procent. År 2013 hade gapet ökat till uppemot 45 procent.

Gasbilarnas koldioxidutsläpp är dock låga även vid verklig körning. Det låga kolinnehållet i gasen gör att motorn inte behöver vara specialdesignad för att prestera väl i testcyklerna. Eftersom vi i Sverige dessutom blandar in förnybar biogas i fordonsgasen blir klimatpåverkan från en gasbil till och med avsevärt lägre i verkligheten än vad testerna visar. Biogas är ett av de energislag som ger allra störst klimatnytta. Genomsnittlig biogas som drivmedel är nästan klimatneutralt och kan till och med ge negativa utsläpp.

Läs mer om fordonsgasens klimatprestanda.

Fordonsgas bidrar till renare luft

NOx ett samlingsbegrepp för flera olika typer av kväveoxider. Framförallt kvävedioxid är en giftig gas som orsakar allvarliga hälsoproblem i våra städer. I moderna dieselfordon med partikelfilter består NOx-utsläppen till övervägande del av just kvävedioxid.

Flera större svenska städer bryter mot miljökvalitetsnormen och med fler dieselbilar på vägarna blir det allt svårare att nå miljömålen. Det betyder att invånarna utsätts för oacceptabla hälsorisker samtidigt som miljön utsätts för övergödning och försurning. De som har astma och lungproblem får ökade besvär, särskilt under dagar med förhöjda halter kvävedioxid. Men även längre tids exponering av vanligt förekommande halter tycks ge effekter på hälsan, bland annat hos barn.

Svårt rena dieselutsläpp

Avgasreningen i en gasbil är beprövad, enkel och robust. En gasbil har därför inga problem med att uppfylla dagens stränga krav på låga NOx-utsläpp, varken i laboratorietester eller i verkligheten. För dieselbilar ser det tyvärr annorlunda ut. Det krävs avancerade tekniska lösningar för att få bort NOx ur dieselavgaser.

Tester visar att moderna dieselbilar klarar gränsvärdena i standardiserade laboratorietester men inte i verkligheten. De flesta testade modellerna överskred den fastslagna gränsen för nya dieselbilar med hela 600-1000 procent - i vissa fall med upp till 2500 procent. Det här beror normalt inte på fusk från biltillverkarnas sida. Det beror på att den avancerade avgasreningen i dieselbilar helt enkelt inte fungerar optimalt vid verklig bilkörning.

Den som väljer en gasbil kan däremot känna sig trygg med att gasbilen är ett bra miljöval – även i verkligheten.

Lokalt producerad biogas sluter kretsloppen

Biogasen är unik jämfört med andra biodrivmedel eftersom den största delen tillverkas i Sverige och av svenska råvaror, cirka 90 procent. Andra biodrivmedel kommer knappt upp till 20 procent svenska råvaror. Välj biogas om du vill stötta de svenska jobben och den regionala utvecklingen.

En satsning på biogas är en satsning på ett fossilfritt Sverige och en fossiloberoende fordonsflotta. Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. Avfall från avlopp, matrester och gödsel samt restprodukter från skog och industri tas om hand. Viktiga näringsämnen återförs till jordbruket samtidigt som vi får ett svenskt, förnybart drivmedel. Cirkulär ekonomi helt enkelt. Ladda ner bilden

Biogas bidrar till att flera miljömål nås och till måluppfyllelse inom åtskilliga politikområden till exempel klimat, energi, miljö, landsbygd, transport, handel, jobb och näring. Det gör biogasen unik och den är därför en viktig tillgång för samhället.