Det vanligaste sättet att framställa biogas är genom rötning

Mikroorganismer bryter då ner avfall och annat organiskt material i syrefri miljö. Processen används för att behandla slam från reningsverk, matavfall, gödsel och olika restprodukter från exempelvis livsmedelsindustri eller jordbruket. I biogasanläggningen fås också en näringsrik rötrest som kan användas som ekologiskt biogödsel inom jordbruket. Biogas kan också framställas av restprodukter från skogen genom en annan typ av process som kallas förgasning.

Uppgraderad biogas eller biometan kan transporteras i rörledningar i sammankopplade gasnät, eller i komprimerad form under högt tryck i gasbehållare. Biogas kan också kylas ner och transporteras i flytande form. 

Illustration av biogasanläggning.

Biogasen sluter kretsloppet

Biogasproduktion är ett effektivt sätt att ta hand om samhällets avfall och göra det till användbara miljövänliga produkter – biogas och biogödsel. Biogas kan ersätta fossila bränslen och på så sätt minska växthusgasutsläppen. Allra störst klimatnytta gör biogasen som fordonsgas genom att ersätta bensin och diesel, samtidigt som det ger minskade luftföroreningar i städerna. Genom biogödseln återförs viktiga näringsämnen till marken, kretsloppet sluts och resurskrävande handelsgödsel kan ersättas.

Matavfall från ett hushåll på fyra personer räcker för att driva en bil med biogas upp till tolv kilometer per vecka.

Snabb fakta om biogas

  • Biogas består av metan, CH4, (40-80%) och koldioxid samt små mängder vatten och andra föreningar.
  • Biogas framställs genom rötning av organiskt material som matavfall, slam från reningsverk eller annan biomassa. Det kan också framställas genom förgasning av exempelvis skogsbiomassa.
  • För att höja energiinnehållet och kunna användas som fordonsgas eller matas in på  ett gasnät renas biogasen från koldioxid och består då av ca 97 procent metan. Då kallas det även biometan och har ett energiinnehåll på 9,67 kWh per normalkubikmeter. Energiinnehållet i ren metan är 9,97 kWh per normalkubikmeter.