I de områden i Sverige som har tillgång till rörbunden naturgas står den för ungefär 20 procent av energianvändningen. Naturgas används framförallt som bränsle och råvara inom industrin, för kraft- och fjärrvärmeproduktion, som fordonsbränsle, och i hushållen.

Naturgasen i industrin

Nästan 70 procent av naturgasen (inkl. flytande) förbrukas inom industrin som bränsle och råvara. Naturgas är en viktig råvara inom bland annat petrokemiindustrin för framställning av bland annat saftflaskor, leksaker, kemikalier, tvättmedel, plastgolv, mediciner och kabelisolering. Även livsmedelsindustrin, stål- och metallindustrin är stora användare av naturgas och då främst som bränsle.

Naturgasen som kraftvärme

Naturgas kan användas som ersättning för i stort sett alla fasta och flytande bränslen i olika förbränningssammanhang. Genom sin enkla kemiska sammansättning är naturgasen lätt att förbränna och ger mycket små utsläpp av skadliga ämnen jämfört med andra bränslen.

Genom att bränna naturgas i en gasturbin som är ansluten till en generator kan el framställas. Efter förbränningen är avgaserna mycket heta och energin kan användas till att göra ånga för att producera mer el i ångturbiner och dessutom fjärrvärme. Genom att framställa el och värme samtidigt utnyttjas gasen mycket effektivt. Detta sker i så kallade "gaskombi" kraftvärmeverk.

Hushållen använder naturgas i första hand för uppvärmning. Det är också populärt att använda gasen för matlagning. Nästan 30 000 svenska hushåll är anslutna till det västsvenska gasnätet.

Naturgas till transporter

Naturgas kan också användas för fordonsdrift och kallas då fordonsgas. Fordonsgas kan bestå av naturgas eller biogas eller en blandning av dessa.

LNG som fartygsbränsle finns nu på den svenska marknaden med mycket goda erfarenheter. Många rederier investerar i fartyg som kan gå på LNG och flera hamnar planerar för infrastrukturen. EU satsar stora pengar på teknikutveckling och infrastruktur för LNG som fartygsbränsle.

Idag finns ett 30-tal LNG-terminaler i Europa och fler planeras. I Sverige finns det i dagsläget två LNG-terminaler, i Nynäshamn och Lysekil.

Snabba fakta om naturgas

  • är enkel att hantera
  • har hög verkningsgrad
  • är lättreglerad
  • ger i princip inga utsläpp av svaveldioxid, tungmetaller eller kolväten
  • förorenar inte närmiljön med utsläpp av sot eller stoft
  • ger lägre kväveoxidutsläpp än olja och kol
  • bidrar i väsentligt lägre utsträckning till växthuseffekten än olja och kol