Biogas bidrar till att lösa många miljömål samtidigt

 

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
Nationella miljömål som påverkas positivt av produktion och användning av biogas.

Biogas bidrar positivt till samtliga av FN:s 17 mål för hållbar utveckling direkt eller indirekt.

Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål. Biogasen bidrar positivt till åtminstone 8 av dessa miljömål. 

 

Biogas ger stor klimatnytta och ren luft

Biogas är förnybart och leder inte till några nettoutsläpp av CO2 vid förbränning. Genomsnittlig biogas som drivmedel är ur ett livscykelperspektiv nästan klimatneutralt och kan till och med ge negativa utsläpp. Här kan du läsa mer om biogasens klimatprestanda.

Användning av biogas som drivmedel bidrar också till betydligt förbättrad luftkvalitet i städerna. Biogasdrivna fordon ger en sänkning av både kväveoxider (NOX) och skadliga partiklar och bidrar därmed till minskad påverkan på hälsa och miljö. Utsläppen av svaveloxider (SOX) som leder till försurning av mark och vatten, är dessutom nästan noll från biogas och naturgas.

Biogas ger dubbel klimatvinst med biogödsel

Förutom att biogasen ersätter fossila bränslen ger också den producerade biogödseln minskade växthusgasutsläpp. När rötresten används som biogödsel och ersätter mineralgödsel binds mer kol in i marken och dessutom undviks utsläpp från den energikrävande mineralgödselproduktionen.

När gödsel används för att producera biogas istället för att spridas direkt på åkrarna minskar utsläppen av metan och lustgas som annars avges då orötad gödsel lagras och sprids på åkrarna. Det ger kraftigt minskad klimatpåverkan och samtidigt produceras biogas som kan ersätta fossila bränslen. Att producera biogas av gödsel ger en alltså en dubbel klimatvinst.

Avfall blir till en värdefull resurs och kretsloppet sluts

Biogas är mer än ett bränsle – det är ett system för cirkulär ekonomi. Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. Avfall från avlopp, matrester och gödsel samt restprodukter från skog och industri tas om hand och blir samtidigt till värdefulla produkter - förnybar energi och gödningsmedel.

De rötrester som uppstår vid biogasproduktion kan återföras till jordbruket som ekologiskt biogödsel. Viktiga näringsämnen återförs då till jordbruket och kretsloppet sluts. Det minskar behovet av mineralgödsel och uttaget av den ändliga resursen fosfor som börjar bli en bristvara. Biogödsel förbättrar jordens kvalitet och minskar kväveläckaget från jordbruket. Högvärdigt biogödsel från biogasproduktion är viktigt för att efterfrågan på ekologiskt jordbruk ska kunna mötas. Idag utgör dock hanteringen av rötresten ofta en kostnad för biogasproducenterna.

Produktion och användning av biogas och biogödsel bidrar till att kretsloppet mellan stad och land sluts, vilket är grunden i en cirkulär ekonomi.

I Sverige finns ett etappmål om att senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. Regeringen har också beslutat att kommunernas ska ha system för insamling av matavfall på plats senast den 31 december 2023.

Nationellt mål om 15 TWh biogas till 2030 skulle ge stora miljö- och samhällsvinster

Branschen bedömer i Nationell Biogasstrategi att ett nationellt mål om 15 TWh biogas till 2030 är fullt realistiskt, där 12 TWh används i transportsektorn och 3 TWh i industrin. Det skulle bidra positivt till många samhällsmål:

  • Forskningen visar att biogas är det miljövänligaste bränslet och bidrar positivt till åtminstone 8 av våra 16 miljömålde alla miljömålen. Utöver mål om begränsad klimatpåverkan så bidrar biogasen bland annat till friskare luft, mindre försurning och övergödning, ett rikt odlingslandskap och en giftfri miljö.
  • Biogas är en viktig del av lösningen för att uppnå en fossilfri transportsektor och ett helt förnybart energisystem. Biogas minskar växthusgasutsläppen och är viktigt för att nå våra klimatmål.
  • Biogas bidrar till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi genom att effektivt ta hand om organiskt avfall och omvandla det till energi och samtidigt återföra växtnäring till marken. Biogödseln är viktig för det ekologiska jordbruket.
  • Biogasen produceras av inhemska resurser och ger därför ökad försörjningstrygghet i energisystemet och skapar samtidigt tillväxt i Sverige. Varje GWh biogas uppskattas motsvara ett arbetstillfälle. Om branschens mål om 15 TWh biogas 2030 produceras i Sverige motsvarar det 15 000 arbetstillfällen.
  • Biogas kan produceras i stor skala från skogsråvara via förgasning och kan skapa mervärde för skogsindustrins restprodukter.

Konsultföretaget 2050 har beräknat samhällsnyttan utifrån den biogasproduktion (2,0 TWh) som Sverige hade 2016, och utifrån de områden där biogasen användes. De faktorer som inkluderats är klimatnytta, förbättrad luftkvalitet, värdet på växtnäringen, ökad sysselsättning, ökad försörjningstrygghet och ökad resurshållning med matavfall. Resultatet visar att den samhällsekonomiska nyttan uppgår till 760 miljoner kronor per år och ett tillskott till Sveriges BNP på 4 miljarder kronor per år. De 7 TWh biogasproduktion som forskarna menar att vi kan nå relativt enkelt, skulle innebära ett BNP-värde på 14 miljarder kronor per år. Om användningsmålet, 15 TWh, produceras i sin helhet i Sverige skulle det motsvara ett BNP-värde på 30 miljarder kronor per år.

Läs mer om biogasens många miljö- och samhällsnyttor i Nationell Biogasstrategi

Även den statliga utredningen Mer Biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) lyfter fram biogasens stora samhällsnyttor.

Läs mer om hur biogas och andra fossilfria energigaser kan bidra till ett fossilfritt Sverige i Gas för framtiden – klimatfärdplan för energigaserna i Sverige.