BioGenGas - Innovationskluster för hållbara, biogena energigaser

Energimyndigheten har beviljat Energigas Sverige medel för att till och med 2025 driva innovationskluster för hållbara, biogena energigaser, BioGenGas. Exempel på biogena energigaser är biogas (CBG samt LBG), biogen vätgas, biogasol och bioDME. Totalt medverkar idag ett 30-tal aktörer från näringsliv och akademi.

H2Safety

H2Safety är ett projekt där syftet med projektet är att, tillsammans med engagerade företag, identifiera, utveckla och arbeta med frågor som rör säkerhet- och teknik ur ett vätgasperspektiv. Branschens nollvision för olyckor ska vara en ledstjärna även inom vätgasområdet, och även i en expanderande marknad. Det övergripande målet med projektet är att ur ett säkerhets- och teknikperspektiv skapa förutsättningar för en växande marknad för förnybar vätgas.

Drive LBG

Under 2018 beslutade regeringen att avsätta 200 miljoner kronor för att upprätta ett innovationskluster för flytande biogas. Energimyndigheten fick uppdraget och i slutet av 2018 beviljades Energigas Sverige stöd att under tre år vara värd för Innovationskluster för flytande biogas, som fick namnet Drive LBG. Insatsen som helhet kommer att få stor betydelse för biogasmarknaden och för att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

2030-sekretariatet

2030-sekretariatet ska säkerställa att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Sekretariatet etableras av tankesmedjan Fores, med aktörer inom fordon, drivmedel och beteenden som partners.

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra aktörer som vill påskynda och synliggöra klimatomställningen, samt bidra till att Sverige blir ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 

BioDriv

BioDriv, som leds av Svebio, är ett nätverk för organisationer och företag med intresse av att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor genom ökad användning av biodrivmedel.

Energiforsk

Vid årsskiftet 2014/2015 överfördes den forskning som bedrivits av Elforsk, Fjärrsyn, Värmeforsk och SGC till det nya forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk AB. Det ger goda förutsättningar för en samlad forskning som spänner brett över hela energisystemet.

Maritimt forum

Maritimt Forum, tidigare Sjöfartsforum, driver klustergemensamma maritima frågor och agerar arena för möten och samverkan inom det maritima klustret. Målet är en konkurrenskraftig maritim näring, god kunskap om sjöfart och maritim verksamhet i samhället samt ett starkt maritimt kluster i samverkan.

Svetskommissionen

Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. De jobbar med standardisering, forskning och utbildning.