Naturgas är i likhet med kol och olja ett fossilt bränsle. Vid all förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som förstärker växthuseffekten.Hur mycket koldioxid som bildas beror framför allt på hur många kolatomer bränslet innehåller per energienhet.

Naturgas innehåller färre kolatomer per energienhet än olja och kol. Därför bidrar naturgasen i mindre grad till växthuseffekten. Naturgas släpper ut nästan 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent mindre än olja.

Naturgas är effektiv och ren

Utsläppen av andra ämnen, som tungmetaller, svavel, kväveoxider, stoft och sot, är väsentligt lägre från naturgas jämfört med kol, olja och biobränslen. Svavelhalten är praktiskt taget noll. En liten mängd svavel kommer från det svavelhaltiga luktmedel som tillsätts.

En mycket hög verkningsgrad och en ren låga utan stoft och sot ger upphov till mindre slitage och en bättre arbetsmiljö.

Naturgas och biogas blandas

Naturgas och biogas kan distribueras i samma ledning, eftersom båda gaserna är metan. Under 2020 injicerades 546 GWh till det västsvenska gasnätet och till Stockholms gasnät. Injektionsstationer finns på orterna Bjuv, Falkenberg, Göteborg, Helsingborg, Laholm, Lidingö, Lund, Malmö, Eslöv, Stockholm och Trelleborg.

Genom att biogasen inte bidrar till den naturliga växthuseffekten kommer blandningen av naturgas och biogas att bidra mindre till växthuseffekten än ren naturgas.