– Vi bygger en marknadsplats som är miljömässigt och kommersiellt gångbar. Utöver LNG kan anläggningen användas för flytande biogas, LBG, om kunderna väljer det, säger Johan Zettergren, vd för infrastrukturbolaget Swedegas, som står bakom satsningen tillsammans med Göteborgs hamn.

Den nya anläggningen har planerats i flera år och har nu byggts i ett första steg, delvis med hjälp av EU-pengar. Enligt Johan Zettergren finns ingen begränsning utan den kan byggas ut allteftersom marknaden ändras.

– Fullt utbyggd är det en investering i miljardklassen. Vi ser att efterfrågan på LNG och LBG ökar, särskilt inom sjöfarten, säger han.

Hårdare utsläppskrav

Bakgrunden till den stora efterfrågan är nya hårdare utsläppskrav för sjöfarten.

– Hatten av för de svenska rederier på västkusten som vågat riskera familjeföretaget och satsat på LNG-drivna fartyg. De har varit banbrytare i en bransch som annars har varit väldigt traditionell, säger
Johan Zettergren.

Även om anläggningen inledningsvis ska fokusera på bunkring, det vill säga tankning, av fartyg finns också andra planer. På sikt kan det bli aktuellt att leverera gasen med lastbil och tåg till industrier
och tankstationer ute i landet. En bunkerbåt finns också med i framtidsplanerna om efterfrågan ökar. Swedegas har även lämnat in en koncessionsansökan till regeringen om att koppla ihop anläggningen
med det svenska gasnätet, som ägs av företaget. Detta för att öka försörjningstryggheten för bland annat de industrier som finns utmed nätet.

Öppen anläggning

Swedegas har i nuläget skrivit kontrakt med den norska gasleverantören Barents naturgass. Men eftersom terminalen har så kallad open access kan fler företag sälja sin gas där. Det innebär att vem som helst kan boka plats för att sälja LNG och LBG, alltså samma princip som i gas- och elnätet.

– Det här är den första LNG-anläggningen i Sverige som inte är helt knuten till en LNG-leverantör. Det innebär att kunden får fler alternativ att välja på, vilket också påverkar priset, säger Johan Zettergren och fortsätter:

– Jag skulle inte bli förvånad om det börjar strömma in grön gas. Det är hård konkurrens om biogasen och jag utesluter inte import av LBG, vilket fungerar lika bra i vår terminal.

Den nya LNG-anläggningen har också uppmärksammats internationellt då det är ett helt nytt koncept. Även andra hamnar har visat intresse för konstruktionen.

– Vi har experimenterat fram den här idén i dialog med redarna och fick pris som Europas mest innovativa småskaliga bunkringsprojekt på en konferens i Hamburg, berättar Johan Zettergren.

Han påtalar att samarbetet med Göteborgs hamn har varit mycket värdefullt.

– Vi har insett att det är i Göteborgs hamn man ska vara när efterfrågan på LNG och LBG ökar. De gav tidigt sitt stöd till en övergång till förnybara bränslen för att nå stadens miljömål.

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och 30 procent av svensk utrikeshandel passerar där. Sedan 2015 har hamnen givit miljörabatt till de fartyg som ställt om till ett mer klimatsmart bränsle. LNG-fartygen har dessutom fått extra rabatt, vilket bidragit till att fler rederier nu har vågat satsa på dessa fartyg, enligt hamnens miljöchef Edvard Molitor.

– Det dröjde innan det tog fart ordentligt, men i dag ligger aktörerna i Göteborgs hamn i framkant på LNG-området, menar han.

Antalet anlöp av LNG-drivna fartyg till Göteborgs hamn har ökat från noll år 2015 till över 100 förra året. Nyligen beslutade hamnen att förlänga rabatten ytterligare två år.

Sverige långt fram

Det finns ett stort intresse för flytande naturgas inom sjöfarten och svenska rederier ligger långt fram enligt Fredrik Larsson, miljöansvarig på branschorganisationen Svensk sjöfart.

– LNG är det bästa marina bränslet just nu eftersom det har så låga utsläpp. Även internationellt ser vi att LNG har fått sitt stora genombrott, särskilt i Kina och andra delar av Asien, konstaterar han.

Orsaken är framförallt de hårdare utsläppskrav som nu ställs på de fartyg som trafikerar världens hav. Med LNG i tanken minskar utsläppen av svaveloxider och partiklar med 99 procent jämfört med olja. År 2021 kommer dessutom nya internationella regler för utsläpp av kväveoxider, som blir mycket små med naturgas i tanken.

– Problemet för rederier som vill satsa på LNG-fartyg är att de är dyrare. I Sverige har dock flera rederier hittat kunder som varit beredda att betala mer för gröna transporter, säger han.

Att LNG-drivna fartyg har en positiv inverkan på både miljö och hälsa bekräftades nyligen i en forskningsrapport från IVL. Miljönyttan beror enligt rapporten främst på färre förtida dödsfall på grund av minskade luftföroreningar.

Grönt stöd saknas

Att det nu kommer att finnas möjlighet att bunkra fartygen från en fast anläggning i hamnen i Göteborg i samband med lastning och lossning, är en stor fördel och sparar tid. Det som bekymrar svensk sjöfart och Fredrik Larsson på lång sikt är övergången till ett helt fossilfritt bränsle som flytande biogas.

– Det kan bli svårt då efterfrågan på flytande biogas riskerar att bli större än tillgången. Den är dessutom dyrare, säger han.

Fredrik Larsson menar att det behövs politiska styrmedel för att hjälpa sjöfarten att ställa om till ett grönare alternativ. I dag finns statliga stödpengar att söka för företag och industri i olika projekt som Klimatklivet och Industriklivet.

– Vi skulle gärna se liknande stöd för sjöfarten, säger han och tar den norska NOx-fonden som ett exempel.

Det är en statlig miljöfond dit företagen betalar en avgift för sina utsläpp, pengar som går tillbaka till sjöfartens miljösatsningar.

”Det var en lyckad operation som visar att vi är helt redo att bunkra och driva våra LNG-fartyg på LBG.”

Lars Höglund, vd på Furetank

I mars i år fanns 121 fartyg med LNG-drift i världen och ytterligare 127 LNG-fartyg är beställda. Ett av de mest kända LNG-fartygen på svenskt vatten är passagerarfärjan Viking Grace, som dagligen trafikerar Stockholm och Åbo. Flera svenska rederier har också satsat stora pengar på att ställa om sin fartygsflotta för att minska utsläppen. En av pionjärerna var Terntank som redan 2012 vågade investera i LNG-fartyg, trots 30 procent högre inköpskostnad.

Biogas i tanken

Även rederiet Furetank har flera fartyg med LNG-drift och i somras valde det att bunkra flytande biogas i Göteborgs hamn. Detta för att bevisa att det går utmärkt att driva fartyget på förnybart drivmedel och att det finns en efterfrågan. Biogasen levererades med tankbil från en anläggning för flytande biogas i Lidköping. Furetanks vd Lars Höglund kommenterade premiärbunkringen så här:

– Det var en lyckad operation som visar att vi är helt redo att bunkra och driva våra LNGfartyg på LBG. Nu har vi kört maskinerna också och det är bara att konstatera att de går lika bra. Vi hade gärna blandat mer LBG i våra tankar, men tyvärr är tillgången begränsad. Jag vet att efterfrågan på marknaden är stor. Nu hoppas jag att LBG-leverantörerna får upp ögonen för sjöfarten också.

LENA LÄNDIN

Läs hela Energigas