För att visa detta behöver den som är skattskyldig för bränslet inrätta ett kontrollsystem och ansöka om anläggningsbesked hos Energimyndigheten. För transportändamål krävs utöver anläggningsbesked sedan tidigare även ett hållbarhetsbesked för att visa att hållbarhetskriterierna uppfylls.

Energigas Sverige har tillsammans med Avfall Sverige och Svenskt Vatten tagit fram en mall för kontrollsystem för anläggningsbesked som kan användas som utgångspunkt för upprättande av kontrollsystem och för ansökan om anläggningsbesked till Energimyndigheten. Mallen har tagits fram av Carl-Magnus Petterson i december 2020 och har stämts av med Energimyndigheten. En uppdaterad version har tagits fram i oktober 2021 anpassad till det nya hbk-regelverket som började gälla 1 juli 2021.

Mallen ”Kontrollsystem för anläggningsbesked” nedan är ett exempel till ett kontrollsystem för anläggningsbesked där producerad biogas endast används för produktion av el och/eller värme. Kontrollsystemet ska säkerställa att livsmedels- eller fodergrödor inte används i produktionen av biogas. Tillämpningen av kontrollsystemet med rutiner ska även säkerställa att kvalitetssäkrade data tas fram för redovisning av producerad gas samt el och/eller värme. I mallen finns exempel för:

  • Avloppsreningsverk
  • Biogasanläggning av typ gårdsanläggning
  • Deponigasanläggning
  • Inköp och användning av biogas eller deponigas

Exempelmall för Kontrollsystem för anläggningsbesked
(uppdaterad 2021-10-21)

Observera att verksamheter/företag som både producerar biogas för drift av fordon och för värmeproduktion ska använda mallen för kontrollsystem för hållbarhetskriterier. Kontrollsystemet ska då beskriva båda verksamheterna och rutinerna ska anpassas för de båda användningsområdena av producerad biogas. Företag som redan innehar hållbarhetsbesked kan anpassa kontrollsystemet och göra en anmälan om väsentlig ändring till Energimyndigheten.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats om anläggningsbesked och hållbarhetsbesked.

På Energigas Sveriges webbsida om hållbarhetskriterier finns mer information om hållbarhetskriterier. Där finns också biogasbranschens Excel-verktyg för redovisning och beräkning av växthusgasutsläpp och en exempelmall för kontrollsystem för hållbarhetskriterier för nedladdning.