Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biogas som säljs som drivmedel (fordonsgas) och den som använder gasformigt biobränsle för el, värme eller kyla i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt över 2 MW. Företag som kan visa att deras biogas eller biogasol är hållbar samt inte är producerad av livsmedels- eller fodergrödor erhåller skattebefrielse. För detta krävs ett hållbarhetsbesked och ett anläggningsbesked. Branschen har tagit fram verktyg för HBK-redovisning och beräkning av växthusgasutsläpp samt mallar för kontrollsystem för hållbarhetskriterier.

HBK-regelverket har nyligen reviderats och utvidgats till att gälla biobränslen för alla energiändamål. Sedan tidigare har det gällt endast för biodrivmedel och flytande biobränslen. För gasformiga biobränslen som används för andra energiändamål än transporter (el, värme eller kyla) gäller hållbarhetskriterierna sedan 1 juli 2021. Från den 1 januari 2021 behövs ett anläggningsbesked för biogas och biogasol för att få skattebefrielse för el- och/eller värmeproduktion som ska visa att gasen inte producerats från livsmedels- eller fodergrödor. Läs mer om anläggningsbesked för dessa ändamål här. Från 1 januari 2022 krävs dessutom att användaren av gasen har ett hållbarhetsbesked för rätt till skattebefrielse.

Den som är rapporteringsskyldig ska anmäla rapporteringsskyldighet till Energimyndigheten senast två veckor efter det att rapporteringsskyldighet inträtt.

Läs mer om HBK-regelverket på Energimyndighetens webbplats.

Förslag på kontrollsystem för uppfyllande av hållbarhetskriterierna

Nedan finns en översikt över kraven på gasaktörer avseende vem som ska inneha ett anläggningsbesked respektive hållbarhetsbesked och vilka som är skyldiga att lämna uppgifter (årlig rapportering).

Översikt Kontrollsystem HBK 21-10-25 (pdf publicerad 2021-10-25)

Mall kontrollsystem – el, värme, kyla

Företag som använder biogas eller biogasol för el, värme eller kyla i anläggning med en sammanlagd installerad effekt som överstiger 2 MW är rapporteringsskyldiga och behöver upprätta ett kontrollsystem och ansöka om hållbarhetsbesked. Leverantörer av gas kan frivilligt ansöka om hållbarhetsbesked och på så sätt säkerställa att hållbarhetskriterierna uppfylls för levererade biobränslen. För användare som endast köper biobränsle från leverantör med hållbarhetsbesked räcker då med ett enklare kontrollsystem.

En mall med exempeltexter för kontrollsystem för användare av biogas eller biogasol för produktion av el, värme eller kyla som endast köper gas från leverantör med hållbarhetsbesked har tagits fram och finns att laddas ner nedan.

Kontrollsystem HBK – el, värme och kyla (publicerad 2021-09-03)

Mall kontrollsystem - fordonsgas

Företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle måste ha ett kontrollsystem med tillhörande rutiner för att visa uppfyllandet av hållbarhetskriterierna. Nedan finns en mall med förslag på kontrollsystem samt tillhörande separat fil med scheman för anpassning till platsspecifika förhållanden som har tagits fram av biogasbranschen.

Nedan finns en ny uppdaterad version av mallen som är kompatibel med gällande regelverk per 1 juli 2021

Förslag till kontrollsystem HBK - drivmedel (Uppdaterad version 2021-10-25)

Excel-verktyg för HBK-redovisning och beräkning av växthusgasutsläpp för biogas och biogasol

Användning för el, värme eller kyla – under utveckling

Ett nytt Excel-verktyg för rapportering och beräkning av växthusgasminskning för biogas eller biogasol som används för el, värme och kyla håller på att tas fram av Energigas Sverige, Avfall Sverige och Svenskt Vatten. Det kommer att publiceras nedan. Det kommer att vara kompatibelt med underlag som skapas i det befintliga Excelverktyget för biogas som fordonsgas ”HBK-redovisning för biogas” nedan. Krav på rapportering för el, värme och kyla från biobränslen gäller från 1 jan 2022. Första rapportering kommer ske 1 april 2023 för biobränslen som används kalenderåret 2022.

Excel-verktyget ”HBK-redovisning – el, värme, kyla” (under utveckling)

Produktion av biogas och användning som fordonsgas

Biogasbranschen har tagit fram ett hjälpmedel för att underlätta sammanställning av underlag för rapporteringen enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen och beräkning av hållbarhetsegenskaperna hos biogas som levereras som fordonsbränsle.

Excel-verktyget ”HBK-Biogasredovisning” är ett hjälpmedel för de företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle. Verktyget är uppdelat så att det kan användas av alla aktörer, antingen de som är verksamma i hela produktionskedjan eller de som endast är verksamma i delar av den.

I verktyget finns en resultatflik där utsläpp och växthusgasminskning sammanställs. Ett bra hjälpmedel för den som vill utvärdera sina processer och utsläppsberäkningar.

Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning har utvecklats av Carl-Magnus Pettersson på uppdrag av Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Energigas Sverige och arbetet är utfört i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB på uppdrag av Energimyndigheten.

Ny version av HBK-verktyget inför rapporteringen 2022

Version 4.0 av verktyget ”HBK-Biogasredovisning” har anpassats till förnybartdirektivet RED2 som har implementerats i svensk lag och gäller från och 1 juli 2021. Verktygets uppbyggnad och funktionalitet för olika användare är den samma som i tidigare versioner av verktyget. Det gäller även uppdelning av producerad biogas på substratpartier med separat redovisning av växthusgasutsläpp per parti.

Ändringar på grund av nytt regelverk som gäller från och med 1 juli 2021:

  • Införandet av reduktion av växthusgasutsläpp vid rötning av gödsel, s.k. gödselbonus. Se mer nedan om hur rapportering av biogas från gödsel ska ske under 2022.
  • Högre omräkningsfaktor för metan (från 23 till 25) och för lustgas (från 296 till 298). Se mer nedan hur rapportering med tidigare lägre omräkningsfaktor kan göras vid behov.
  • Jämförelsevärde för fossil motsvarighet är ändrad, från 83,8 till 94 gram CO2eq/MJ
  • Datum ska anges när anläggningen för produktion av biogas togs i drift

Därutöver har bland annat kategorisering av substrat/råvaror i mer övergripande substratkategorier vid rapportering införts och flikarna Rapport HBL och Rapport DML har anpassats till Energimyndighetens rapportmall för rapportering 2022.

För alla nyheter i samband med uppdateringen och vad som är viktigt att tänka på inför rapporteringen 2022 – vänligen se Kap 12 respektive Kap 13 i de uppdaterade instruktionerna som finns att ladda ner nedan.

Energimyndigheten uppmanar alla som kan att rapportera mängder i kg, även om möjligheten att rapportera i Nm3 fortfarande finns kvar.

Viktigt om rapporteringen 2022

Version 4.0 är anpassad till regelverket om hållbarhetskriterier som gäller från 1 juli 2021. Verktyget kan även användas för rapportering av biogas som levererats under första halvåret 2021 enligt tidigare regelverk, men med den skillnaden att gödselbonus inte utgår för biogas från gödsel under första halvåret. I verktyget har detta implementerats genom att det finns fördefinierade gödselslag som kan väljas för produktion under första och under andra halvåret 2021. Den som rötar gödsel ska dela upp mängden gödsel som rötats på de två halvåren och välja motsvarande gödselslag i substratlistan.

De nya omräkningsfaktorerna för utsläpp och metan och lustgas som gäller från 1 juli 2021 innebär att metanförluster omvandlat till koldioxidekvivalenter blir högre än tidigare. I version 4.0 tillämpas de nya omräkningsfaktorerna på alla mängder. För de som har behov av att rapportera separat för första halvåret med de tidigare lägre omräkningsfaktorerna för att få lägre utsläpp för metanförluster finns en särskild version 3.7 av verktyget framtagen. Kontakta då Carl-Magnus Pettersson. Läs mer i kap 13 i instruktionerna.

Excelverktyg HBK-Biogasredovisning (version 4.0, 2022-03-04)
(OBS! Filen behöver laddas ner på datorn för att kunna öppnas korrekt)

Instruktioner för HBK-Biogasredovisning (version 4.0, 2022-02-04)

För den som har problem med användningen av verktyget - kontakta Carl-Magnus Pettersson (telefon 072-722 07 07 eller e-post carl-magnus@tekniksupport.se).

Sammanställning från den årliga HBK-rapporteringen – används till mycket

Energimyndigheten använder siffror från rapporteringen till att göra en årlig sammanställning över hållbara drivmedel. Växthusgasvärdena från rapporteringen används alltmer av beslutsfattare vid exempelvis upphandlingar, som emissionsfaktorer inom Klimatklivet och vid utveckling av olika styrmedel. Den ligger också till grund för till den miljömärkning av drivmedel som drivmedelsleverantörer är skyldiga att göra på tankställe och webbsidor sedan 1 oktober 2021.

Läs mer om biogasens klimatprestanda där vi sammanställt biogasens klimatprestanda utifrån HBK-rapporteringen jämfört med andra drivmedel men också utifrån en lite bredare beräkningsmetod med systemutvidgning.