HBK-regelverket reviderades genom REDII och gäller sedan 1 juli 2021 biobränslen för alla energiändamål. Krav om uppfyllande av hållbarhetskriterier gäller sedan tidigare för biogas som biodrivmedel och sedan 1 juli 2021 även för gasformiga biobränslen som används för andra energiändamål (el, värme eller kyla). Från den 1 januari 2021 behövs ett anläggningsbesked för biogas och biogasol för att få skattebefrielse för el- och/eller värmeproduktion som ska visa att gasen inte producerats från livsmedels- eller fodergrödor. Läs mer om anläggningsbesked för dessa ändamål här. Från 1 januari 2022 krävs dessutom att användaren av gasen har ett hållbarhetsbesked för rätt till skattebefrielse. Hållbarhetsbesked behövs också för att användning av gasformiga biobränslen ska nollräknas inom EU:s handelssystem för utsläppsrätter och slippa redovisning av utsläppsrätter.

Den som är rapporteringsskyldig ska anmäla rapporteringsskyldighet till Energimyndigheten senast två veckor efter det att rapporteringsskyldighet inträtt.

Läs mer om HBK-regelverket på Energimyndighetens webbplats.

Översikt hållbarhetsbesked, anläggningsbesked, uppgiftsskyldighet för gasformiga biobränslen

Nedan finns en översikt över kraven på gasaktörer avseende vem som ska inneha ett anläggningsbesked respektive hållbarhetsbesked och vilka som är skyldiga att lämna uppgifter (årlig rapportering).

Översikt Kontrollsystem HBK 21-10-25 (pdf publicerad 2021-10-25)

HBK-hjälpmedel för gasformiga biobränslen

Energigas Sverige, Avfall Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram ett antal verktyg för HBK-redovisning och beräkning av växthusgasutsläpp samt mallar med förslag på kontrollsystem för hållbarhetskriterier.

Mallar med förslag på kontrollsystem för uppfyllande av hållbarhetskriterier

Excel-verktyg för HBK-redovisning och beräkning av växthusgasutsläpp för biogas och biogasol

Småskaliga biogasanläggningar med gasmotor - särskild information om hållbarhetskriterier och HBK-hjälpmedel

Sammanställning från den årliga HBK-rapporteringen – används till mycket

Energimyndigheten använder siffror från rapporteringen till att göra en årlig sammanställning över hållbara drivmedel . Växthusgasvärdena från rapporteringen används alltmer av beslutsfattare vid exempelvis upphandlingar, som emissionsfaktorer inom Klimatklivet och vid utveckling av olika styrmedel. Den ligger också till grund för till den miljöinformation om drivmedel som drivmedelsleverantörer är skyldiga att publicera på tankställe och webbsidor sedan 1 oktober 2021.

Läs mer om biogasens klimatprestanda där vi sammanställt biogasens klimatprestanda utifrån HBK-rapporteringen jämfört med andra drivmedel men också utifrån en lite bredare beräkningsmetod med systemutvidgning.