Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biogas som säljs som drivmedel (fordonsgas) och den som använder gasformigt biobränsle för el, värme eller kyla i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt över 2 MW. Företag som kan visa att deras biogas eller biogasol är hållbar samt inte är producerad av livsmedels- eller fodergrödor erhåller skattebefrielse. För detta krävs ett hållbarhetsbesked och ett anläggningsbesked. Branschen har tagit fram verktyg för HBK-redovisning och beräkning av växthusgasutsläpp samt mallar för kontrollsystem för hållbarhetskriterier.

HBK-regelverket har nyligen reviderats och utvidgats till att gälla biobränslen för alla energiändamål. Sedan tidigare har det gällt endast för biodrivmedel och flytande biobränslen. För gasformiga biobränslen som används för andra energiändamål än transporter (el, värme eller kyla) gäller hållbarhetskriterierna sedan 1 juli 2021. Från den 1 januari 2021 behövs ett anläggningsbesked för biogas och biogasol för att få skattebefrielse för el- och/eller värmeproduktion som ska visa att gasen inte producerats från livsmedels- eller fodergrödor. Läs mer om anläggningsbesked för dessa ändamål här. Från 1 januari 2022 krävs dessutom att användaren av gasen har ett hållbarhetsbesked för rätt till skattebefrielse.

Den som är rapporteringsskyldig ska anmäla rapporteringsskyldighet till Energimyndigheten senast två veckor efter det att rapporteringsskyldighet inträtt.

Läs mer om HBK-regelverket på Energimyndighetens webbplats.

Förslag på kontrollsystem för uppfyllande av hållbarhetskriterierna

Mall kontrollsystem – el, värme, kyla

Nedan finns en översikt över kraven på gasaktörer avseende vem som ska inneha ett anläggningsbesked respektive hållbarhetsbesked och vilka som är skyldiga att lämna uppgifter (årlig rapportering).

Översikt Kontrollsystem HBK 21-10-25 (pdf publicerad 2021-10-25)

Företag som använder biogas eller biogasol för el, värme eller kyla i anläggning med en sammanlagd installerad effekt som överstiger 2 MW är rapporteringsskyldiga och behöver upprätta ett kontrollsystem och ansöka om hållbarhetsbesked. Leverantörer av gas kan frivilligt ansöka om hållbarhetsbesked och på så sätt säkerställa att hållbarhetskriterierna uppfylls för levererade biobränslen. För användare som endast köper biobränsle från leverantör med hållbarhetsbesked räcker då med ett enklare kontrollsystem.

En mall med exempeltexter för kontrollsystem för användare av biogas eller biogasol för produktion av el, värme eller kyla som endast köper gas från leverantör med hållbarhetsbesked har tagits fram och finns att laddas ner nedan.

Kontrollsystem HBK – el, värme och kyla (publicerad 2021-09-03)

Mall kontrollsystem - fordonsgas

Företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle måste ha ett kontrollsystem med tillhörande rutiner för att visa uppfyllandet av hållbarhetskriterierna. Nedan finns en mall med förslag på kontrollsystem samt tillhörande separat fil med scheman för anpassning till platsspecifika förhållanden som har tagits fram av biogasbranschen.

Nedan finns en ny uppdaterad version av mallen som är kompatibel med gällande regelverk per 1 juli 2021

Förslag till kontrollsystem HBK - drivmedel (Uppdaterad version 2021-10-25)

Schematiska bilder - Förslag till kontrollsystem HBK (PowerPoint 70 kB, uppdaterad 2020-12-18)

Excel-verktyg för HBK-redovisning och beräkning av växthusgasutsläpp för biogas och biogasol

Användning för el, värme eller kyla

Ett nytt Excel-verktyg för rapportering och beräkning av växthusgasminskning för biogas eller biogasol som används för el, värme och kyla håller på att tas fram av Energigas Sverige, Avfall Sverige och Svenskt Vatten. Det kommer att publiceras nedan. Det kommer att vara kompatibelt med underlag som skapas i det befintliga Excelverktyget för biogas som fordonsgas ”HBK-redovisning för biogas” nedan.

Excel-verktyget ”HBK-redovisning – el, värme, kyla” (under utveckling)

För den som har problem med användningen av verktyget - kontakta Carl-Magnus Pettersson (telefon 072-722 07 07 eller e-post carl-magnus@tekniksupport.se).

Produktion av biogas och användning som fordonsgas

Biogasbranschen har tagit fram ett hjälpmedel för att underlätta sammanställning av underlag för rapporteringen enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen och beräkning av hållbarhetsegenskaperna hos biogas som levereras som fordonsbränsle.

Excel-verktyget ”HBK-Biogasredovisning” är ett hjälpmedel för de företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle. Verktyget är uppdelat så att det kan användas av alla aktörer, antingen de som är verksamma i hela produktionskedjan eller de som endast är verksamma i delar av den.

Samtliga rapporteringsskyldiga för biogas uppmanas att använda faktiska beräkningar med hjälp av verktyget då det ofta visar sig att växthusgasminskningen blir större vid faktisk beräkning än vid användning av normalvärden.

I verktyget finns en resultatflik där utsläpp och växthusgasminskning sammanställs. Ett bra hjälpmedel för den som vill utvärdera sina processer och utsläppsberäkningar.

Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning har utvecklats av Carl-Magnus Pettersson på uppdrag av Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Energigas Sverige och arbetet är utfört i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB på uppdrag av Energimyndigheten.

Ny version av HBK-verktyget inför rapporteringen 2021

Den viktigaste ändringen är att flikarna för rapportering till Energimyndigheten har anpassats till myndighetens rapporteringsmall för årets rapportering. Det gör att föregående års verktyg inte går att använda vid årets rapportering till Energimyndigheten.

Observera att i årets rapportering ska produktnamn anges på levererade drivmedel. Det är en obligatorisk uppgift. Införandet av produktnamn är kopplat till den miljömärkning av drivmedel som införs från och med 1 oktober 2021. Miljöprestanda i märkningen baseras på de värden som rapporteras in i år. Införandet av produktnamn i årets rapportering betyder att leverantörer som planerar att ha ett speciellt namn på sin gas i miljömärkningen behöver ha namnet klart senast vid rapporteringen som ska göras senast 1 april. För de som inte planerar att ha ett särskilt namn på gasen som man säljer, kan ange ”Biogas” som produktnamn på gas som till 100% består av biogas. För levererad gas som har inblandning av fossil gas kan ”Fordonsgas” anges. Hur den praktiska hanteringen av produktnamn går till framgår av instruktionerna till verktyget.

Information och vägledning om miljömärkningen finns på Energimyndighetens webbplats.

Energimyndigheten uppmanar alla som kan att rapportera mängder i kg, även om möjligheten att rapportera i Nm3 fortfarande finns kvar.

Excelverktyg HBK-Biogasredovisning (version 3.6, 2021-02-02)

Instruktioner för HBK-Biogasredovisning (version 3.6, 2021-01-15)

För den som har problem med användningen av verktyget - kontakta Carl-Magnus Pettersson (telefon 072-722 07 07 eller e-post carl-magnus@tekniksupport.se).

Energimyndigheten använder siffror från rapporteringen till att göra en årlig sammanställning över hållbara drivmedel. Växthusgasvärdena från rapporteringen används alltmer av beslutsfattare vid exempelvis upphandlingar och vid utveckling av olika styrmedel. Det är därför viktigt att faktiska beräkningar genomförs istället för att använda konservativa normalvärden.

Läs mer om biogasens klimatprestanda

Mall för kontrollsystem för anläggningsbesked