Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biogas som säljs som drivmedel (fordonsgas). Företag som kan visa att deras biogas är hållbar samt inte är producerad av livsmedels- eller fodergrödor erhåller skattebefrielse. För detta krävs ett hållbarhetsbesked och ett anläggningsbesked. Branschen har tagit fram ett verktyg för hbk-redovisning och beräkning av växthusgasutsläpp samt en mall för kontrollsystem för hållbarhetskriterier.

För gasformiga biobränslen som används för andra energiändamål än transporter finns inget krav om hållbarhetskriterier ännu, men väntas införas från 30 juni 2021 då det reviderade förnybartdirektivet (REDII) ska vara implementerat. Däremot krävs från den 1 januari 2021 ett anläggningsbesked för biogas och biogasol för att få skattebefrielse för el- och/eller värmeproduktion. Läs mer om anläggningsbesked för dessa ändamål här.

Kontrollsystem för uppfyllande av hållbarhetskriterierna

Företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle måste ha ett kontrollsystem med tillhörande rutiner för att visa uppfyllandet av hållbarhetskriterierna. Nedan finns en mall med förslag på kontrollsystem samt tillhörande separat fil med scheman för anpassning till platsspecifika förhållanden som har tagits fram av biogasbranschen.

Nedan finns en ny uppdaterad version av mallen, publicerad i december 2020. Den är nu kompatibel med gällande regelverk per 1 januari 2021 inklusive de ändrade kraven om anläggningsbesked utöver vissa förbättringar och förtydliganden som införts.

Förslag till kontrollsystem HBK (Uppdaterad version 2020-12-14)

Schematiska bilder - Förslag till kontrollsystem HBK (PowerPoint 70 kB, uppdaterad 2020-12-18)

Läs mer om hållbarhetskriterierna på Energimyndighetens webbplats

Excel-verktyget HBK - Biogasredovisning

Biogasbranschen har tagit fram ett hjälpmedel för att underlätta sammanställning av underlag för rapporteringen enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen och beräkning av hållbarhetsegenskaperna hos biogas som levereras som fordonsbränsle.

Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning är ett hjälpmedel för de företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle. Verktyget är uppdelat så att det kan användas av alla aktörer, antingen de som är verksamma i hela produktionskedjan eller de som endast är verksamma i delar av den.

Samtliga rapporteringsskyldiga för biogas uppmanas att använda faktiska beräkningar med hjälp av verktyget då det ofta visar sig att växthusgasminskningen blir större vid faktisk beräkning än vid användning av normalvärden.

I verktyget finns en resultatflik där utsläpp och växthusgasminskning sammanställs. Ett bra hjälpmedel för den som vill utvärdera sina processer och utsläppsberäkningar.

Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning har utvecklats av Carl-Magnus Pettersson på uppdrag av Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Energigas Sverige och arbetet är utfört i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB på uppdrag av Energimyndigheten.

Ny version av HBK-verktyget inför rapporteringen 2021

Den viktigaste ändringen är att flikarna för rapportering till Energimyndigheten har anpassats till myndighetens rapporteringsmall för årets rapportering. Det gör att föregående års verktyg inte går att använda vid årets rapportering till Energimyndigheten.

Observera att i årets rapportering ska produktnamn anges på levererade drivmedel. Det är en obligatorisk uppgift. Införandet av produktnamn är kopplat till den miljömärkning av drivmedel som införs från och med 1 oktober 2021. Miljöprestanda i märkningen baseras på de värden som rapporteras in i år. Införandet av produktnamn i årets rapportering betyder att leverantörer som planerar att ha ett speciellt namn på sin gas i miljömärkningen behöver ha namnet klart senast vid rapporteringen som ska göras senast 1 april. För de som inte planerar att ha ett särskilt namn på gasen som man säljer, kan ange ”Biogas” som produktnamn på gas som till 100% består av biogas. För levererad gas som har inblandning av fossil gas kan ”Fordonsgas” anges. Hur den praktiska hanteringen av produktnamn går till framgår av instruktionerna till verktyget.

Information och vägledning om miljömärkningen finns på Energimyndighetens webbplats från den 22 januari.

Energimyndigheten uppmanar alla som kan att rapportera mängder i kg, även om möjligheten att rapportera i Nm3 fortfarande finns kvar.

Excelverktyg HBK-Biogasredovisning (version 3.6, 2021-02-02)

Instruktioner för HBK-Biogasredovisning (version 3.6, 2021-01-15)

För den som har problem med användningen av verktyget - kontakta Carl-Magnus Pettersson (telefon 072-722 07 07 eller e-post carl-magnus@tekniksupport.se).

Förändringar i beräkningsmetoden och mer faktiska beräkningar gav förbättrade växthusgassiffror för biogas från 2018 års rapportering

Energimyndigheten använder siffror från rapporteringen till att göra en årlig sammanställning över hållbara drivmedel. Växthusgasvärdena från rapporteringen används alltmer av beslutsfattare vid exempelvis upphandlingar och vid utveckling av olika styrmedel. Det är därför viktigt att faktiska beräkningar genomförs istället för att använda konservativa normalvärden. Till 2018 års rapportering gjordes en genomgripande översyn av beräkningsmetoden och viktiga förändringar i verktyget infördes vilket gav betydligt bättre växthusgasprestanda för biogas än vid tidigare års rapporteringar.

Viktiga förändringar i beräkningsmetoden som infördes inför 2018 års rapportering:

  • Biogas från avloppsreningsverk betraktas som en restprodukt från vattenreningsprocessen och endast utsläpp från och med uppgradering ska räknas med
  • Rötrest som används som gödningsmedel (biogödsel) är en samprodukt, vilket innebär att utsläpp från rötresthanteringen då inte ska belasta biogasen
  • Ny utsläppsfaktor för el baserat på svensk elmix
  • Insamlingssteget för organiskt hushållsavfall slopas
  • Möjlighet att använda verktyget för rapportering till även till Avfall Webb har införts

Läs mer om biogasens klimatprestanda

Mall för kontrollsystem för anläggningsbesked