Biogas som produceras från gödsel ger mer än 100 procent reduktion av klimatpåverkande gaser i livscykeln. Jordbruket minimerar sina klimatutsläpp samtidigt som biogasen kan användas för att ersätta fossila bränslen i transportsektorn eller industrin. Det innebär dubbel klimatnytta och Biogasmarknadsutredningen visade att det är en kostnadseffektiv klimatåtgärd.

- Den här satsningen på gödselbaserad biogas fanns med bland Biogasmarknadsutredningens förslag men saknades fortfarande när regeringen i slutet av mars presenterade den nya förordningen som ska boosta svensk biogasproduktion. Dagens besked är därför mycket efterlängtat och positivt, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Energigas Sverige menar att för att ge ytterligare långsiktighet och investeringstrygghet bör riksdagen anta ett produktionsmål om 10 TWh biogas och andra förnybara gaser till 2030, också det i enlighet med Biogasmarknadsutredningen förslag. Det även hög tid att regeringen tillsätter den utredning som föreslogs av Biogasmarknadsutredningen om ett produktionsstöd för andra förnybara gaser med ny teknik – som till exempel DME, vätgas eller syngas.

- Det finns en stor outnyttjad potential för stora volymer förnybara gaser från skogliga restprodukter i Sverige. Det kräver ny teknik som behöver stöd för att komma till stånd, säger Maria Malmkvist.

Att bygga ut produktionen av biogas och andra förnybara gaser ligger helt i linje med EU-kommissionens plan, REPowerEU, där ökad produktion och användning av förnybar gas har identifierats som en viktig åtgärd för att fasa ut beroendet av rysk gas.

Länk till vårändringsbudgeten för 2022:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/04/prop.-20212299/ 

Mer information:

Maria Malmkvist, vd
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se

Anna Wallentin, avdelningschef Marknad och kommunikation
070-260 77 26, anna.wallentin@energigas.se

Ellenor Grundfelt, strategichef och ansvarig styrmedel
070-910 30 74, ellenor.grundfelt@energigas.se