EU:s nya initiativ REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy – som presenterades igår lyfter vikten av att hantera de ökade priserna, hur gaslagren ska kunna återställas på ett effektivt sätt samt hur EU kan minska beroende av gas från Ryssland. I ett uttalande menar Ursula von der Leyen, att EU kan minska med efterfrågan på rysk gas med två tredjedelar innan årets slut. I REPowerEU finns även ett mål satt för en stor ökning av biometan vilket givetvis är viktigt både ur försörjningstrygghetsperspektiv och för klimatet. Även förnybar vätgas lyfts fram som viktigt för den snabba omställning som nu behöver ske. Andra länder som till exempel USA tar nu initiativ för att upphöra med import av fossila bränslen från Ryssland.

Då det gäller påverkan på gasmarknaden och vad som sker så hänvisar Energigas Sverige framför allt till Energimyndigheten som har aktuell information på sin webbplats. Energimyndigheten har nära dialog med aktörerna på den svenska marknaden och givetvis även på den danska sidan. Energimyndigheten gör bedömningar av läget löpande.

I ett möte 2022-03-03 bedömde Energimyndigheten att det på kort sikt inte finns någon risk för brist eller omfattande försörjningsstörningar i leveranserna av el, gas eller drivmedel i Sverige. Energiflödena i Europa är för närvarande i stort opåverkade, men energipriserna är höga och volatila. Energileveranser från Ryssland fungerar enligt uppgifter normalt, det finns i nuläget inga indikationer på en hastig bristsituation. Sverige är i ganska låg grad direkt beroende av ryska energileveranser men kan samtidigt bli påverkad av internationella flöden.

Energigas Sverige menar att dagens situation med tydlighet visar att det finns flera anledningar att ställa om från fossilt till förnybart och här spelar de förnybara gaserna en viktig roll. Både för försörjningstryggheten, för klimatet och för utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Potentialen för betydligt mer produktion av biogas finns, och intresset för förnybar vätgas växer. Även biogasol och förnybar DME kommer att spela roll i denna omställning.

Mot bakgrund av dagens diskussioner kring försörjningstrygghet är det intressant att konstatera att ny statistik från SCB visar att marknaden för flytande fordonsgas har fördubblats sedan förra året samtidigt som andelen biogas i den flytande gasen har ökat till 65 procent. Denna snabba utveckling har satsningar som Klimatklivet och vårt projekt Drive LBG, som finansieras av Energimyndigheten, bidragit till. Även andelen biogas i den komprimerade fordonsgasen har ökat och uppgår nu till rekordhöga 96 procent. En fantastisk utveckling som vi alla ska vara stolta över!

På samma tema är det viktigt att konstatera att Gasbarometern visar att både andelen biogas och de totala biogasvolymerna i det västsvenska gasnätet (transmission och distributionsnäten) fortsätter att öka. Under 2021 uppgick biogasandelen till över 34 procent (motsvarande cirka 2,9 TWh biogas) vilket kan jämföras med 29 procent 2020.

Mitt i det fruktansvärda ser vi hur människor enas och arbetar tillsammans för att göra skillnad. Det är så det borde vara med människor – och mänskligheten – alltid.

Tag hand om er,

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet

Läs även "En obegriplig utveckling i Ukraina"