Tryckregulatorn är den (ofta) tefatsformade lilla utrustning som skruvas fast direkt till gasolflaskan och som reglerar trycket mellan flaskan och den apparat som flaskan slutligen ansluts till, exempelvis gasolgrillar, terassvärmare samt gasolhällar eller kylskåp i husbilar/husvagnar/fritidsbåtar med mera.

Bristerna består i att många tryckregulatorer som saluförs på svenska byggmarknader och andra platser inte är avsedda för svensk flaskgasol. Den svenska flaskgasolen utgörs till 95 % av gasen propan. Istället har det tyvärr blivit allt vanligare att sälja tryckregulatorer för sydeuropeisk gasol, även här i Sverige. Sydeuropeisk gasol består till större del av gasen butan.

Exempel på regulator för svensk gasol.

Förutom att energiinnehållet skiljer sig mellan dessa två gasolkvaliteter, så är den främsta skillnaden att den svenska gasolen har ett högre tryck i gasolflaskan än den sydeuropeiska. En solig sommardag kan trycket i en svensk gasolflaska uppgå till ca 16 bars tryck, medan trycket i den sydeuropeiska flaskan samtidigt bara uppgår till ca 4,5 bars tryck. Eftersom tryckregulatorer för butan därför är dimensionerade för ett väsentligt lägre tryck än tryckregulatorer för svensk gasol, så innebär anslutning av butanregulatorer till en svensk gasolflaska en risk för gasutsläpp, brand och i värsta fall explosion.

Regulatorer för svensk gasol ska vara märkta med antingen LPG eller Propan samt dessutom vara anpassade för det tryck som kan uppstå i en svensk gasolflaska, vanligen upp till 16 bar. Se exempel på märkning i bild ovan. Se även Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps (MSB) uppmaning i samma fråga.

Mer information:

www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/grilla-med-gasol/

www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/brandfarliga-gaser/gasolslang-och-regulator-till-gasapparat/