Gasol utvinns ur naturgas och råolja och har i jämförelse med både olja och kol lägre koldioxidutsläpp samt mycket låga utsläpp av svavel, tungmetaller, partiklar och kväveoxider. I Sverige används gasol till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling av stål och järn. En mindre del av gasolen säljs som flaskgasol. Biogasol, som produceras från biomassa och avfall, har introducerats på den svenska marknaden och väntas växa framöver.

Mest gasol i industrin

I övriga världen säljs gasol under namnet LPG. Nästan all gasol i Sverige används inom industrin till skillnad från resten av världen där den främst används av hushållen.

Gasol är en osynlig och luktfri gasblandning. För att lättare kunna upptäcka läckor tillsätts ett luktämne. Gasol är tyngre än luft. Gasol mäts vanligen i kilo eller ton och väger ungefär hälften av vatten. Trycket i en gasolbehållare varierar med omgivningstemperaturen.

Gasolen förvaras alltid i slutna behållare där en del av gasolen är i vätskeform och en del är i gasform. Ovanför vätskeytan i behållaren är gasolen i gasform. Om gasolvätska stängs in i en behållare övergår en del av vätskan till gasform och ett högre tryck bildas i behållaren.

Det är också möjligt att förvara gasol i vätskeform genom nedkylning. Den metoden används enbart i tankbåtar och i en del bergrumslager.

Biogasol kan blandas in i gasol till så stor del som önskas, eller helt ersätta den. Generellt krävs inga förändringar i infrastruktur, brännare eller annan utrustning. 

Gasol i flaska

Eftersom nästan alla användare behöver gasformig gasol måste gasolen på något sätt övergå från vätskeform till gasform. När det gäller gasol på flaska är det vanligen inget problem.

Gasol i gasform finns ovanför vätskeytan och vartefter den används övergår mer och mer av gasolen till gasform. För att gasolen ska kunna övergå till gasform tas värme från flaskan som i sin tur tar värme från omgivningen. Det kan göra att det under riktigt kalla vinterdagar inte finns tillräckligt med värme i omgivningen för att åstadkomma övergången.

 Gasol för hem och fritid - för en säker användning av gasol

Gasol i cistern

För större gasolanvändare räcker det inte med flaskor utan gasolen förvaras i stället i en cistern nära användningsstället. Om användaren inte behöver så stora mängder gasol kan det räcka med den mängd som finns ovanför vätskeytan i cisternen. I de flesta fall behövs en förångare för att få gasolen att snabbare övergå till gasform. I förångaren leds gasolvätska in från cisternen och värms där och övergår till gasform.

 

 Gasol - från källa till låga

Ladda ner bilden