Gasol är i likhet med kol, olja och naturgas ett fossilt bränsle. Vid all förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som förstärker växthuseffekten. Hur mycket koldioxid som bildas beror framförallt på hur många kolatomer bränslet innehåller per energienhet.

Gasol innehåller färre kolatomer per energienhet än olja och kol och bidrar därför i mindre grad till växthuseffekten än dessa bränslen. Jämfört med kol släpper gasol ut 34 procent mindre koldioxid och jämfört med olja 14 procent mindre.

Den svenska gasolbranschen har mellan 2016–2020 bidragit till att minska utsläppen av koldioxid med nästan 95 000 ton genom konverteringar från olja till gasol på den svenska marknaden. I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till den energibesparing/energieffektivisering som sker vid konvertering från olja till gasol.

Biogasol är en relativt ny produkt på marknaden och är ett helt förnybart bränsle som produceras från biomassa och avfall. Biogasol leder inte till några nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning. 

Lägre utsläpp med gasol

Utsläppen av andra ämnen som tungmetaller, svavel, kväveoxider stoft och sot är väsentligt lägre från gasol jämfört med kol och olja.

På senare år har dimetyleter (DME) diskuterats som en ersättning för gasol eller som en möjlig inblandning i gasolen. DME har egenskaper som liknar gasolens och den kan hanteras på samma sätt. DME kan framställas av en mängd råvaror, bland annat biomassa.

Om DME framställs ur biologiska råvaror, till exempel svartlut på massabruken, kommer det vid förbränningen inte att bidra till ökade nettoutsläpp av koldioxid. DME är också ett utmärkt bränsle för dieselmotorer. 

Gasol för hem och fritid - för en säker användning av gasol