Energigas Sverige och Bil Sweden har tagit initiativ till och medverkar i flera sammanhang för att stärka säkerheten för gasfordon. Det handlar både om förebyggande arbete för att minska risker, men också om stödjande insatser för att hantera olyckor. Här är några av våra samarbeten och resultat:

  • Skärpta krav på gasfordon i samband med kontrollbesiktning, samt förbättrade förutsättningar för räddningstjänsten att hantera olyckor. Detta genomförs i samarbete med bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Transportstyrelsen. Det har resulterat i:
    - Transportstyrelsens nya föreskrifter om återkommande kontrollbesiktning av gasfordons bränslesystem som började tillämpas i maj 2018 och har kvalitetsuppföljts successivt.
    - MSB:s reviderade riktlinjer för räddningsinsatser vid olyckor med gasdrivna personbilar. Riktlinjerna är på väg att färdigställas.
  • Samarbete med fordonsindustri, verkstäder, bussoperatörer och utbildningsorganisationer för att öka säkerheten för aktörer som använder eller arbetar med gasfordon. Vi har exempelvis tagit fram en gemensam kravspecifikation för utbildning av verkstadspersonal som jobbar med gasfordon.

  • Följer och påverkar utformningen av internationella regelverk som finns för bland annat gasbränslesystemen så att de uppfyller de högsta tillgängliga säkerhetskraven på marknaden.

  • Tillsammans har vi också drivit på förverkligandet av särskilda serviceprogram och återkallande av befarat bristfälliga fordon.

Läs mer i Bil Swedens och Energigas Sveriges PM ”Säkerhetsarbete med fordonsgasdrivna bilar