Byggeriet ligger intill ån Ätran i ut­kanten av Falkenberg. På industri­området står gigantiska tankar med öl på jäsning intill en rad olika bygg­nader, bland annat en biogasanläggning. 

Ljudvolymen inne i bryggeriet är hög och den som hälsar på utrustas med hörselkåpa. I den så kallade tapphallen fylls olika drycker i retur­ och engångsglas. Allt sker med automa­tik och i en rasande fart. Totalt finns sju olika produktionslinjer. Den för burkar har störst kapacitet – här fylls 90 000 burkar per timme.

– Huvuddelen av bryggeriet är i full gång dygnet runt, från söndag kväll till fredag kväll.

Hela processen, från brygghuset till att det står pallar med flaskor eller burkar på lagret, är automatiserad, säger kommunikatören Jörgen Welter.

Olika varumärken

I dag är mer än var tredje såld öl i Sverige signerad Carlsberg Sverige. Av de 400 miljoner liter dryck som produceras i Falkenberg varje år är 40 procent öl, ungefär lika mycket är läsk, och resten vatten, cider och blanddryck som säljs under olika varumärken.

För tre år sedan blev Carlsberg Sverige det första bryggeriet i Sverige, men också inom Carlsbergkoncernen, med en koldioxidneutral energi­försörjning. Nu drivs pro­duktionen till hundra pro­cent av biogas och grön el. Biogasen produceras bland annat från bryggeriets eget avloppsvatten i en anlägg­ning på området.

Returglasen diskas inför en ny tappning. Christian Sjögerén övervakar den stora diskmaskinen.

Vattenrening var ett krav från länsstyrelsen i Halland när större delar av Carlsbergs produktion flyttade till Falkenberg för snart 20 år sedan. 

– Kommunens dåvarande reningsverk hade inte kapacitet för den stora avloppsbelast­ning som den utökade produktionen skulle inne bära, säger Magnus Persson, försörjnings­ingenjör på Carlsberg Sverige.

Egen biogasanläggning

Sedan 2005 finns därför en anaerob anlägg­ning för nedbrytning av biologiskt material i avloppsvatten på plats på bryggeriområdet. Tack vare anläggningen renas upp till 95 pro­cent av avloppet. Biprodukten är biogas som i dag bidrar med cirka 25 procent av brygge­riets totala gasförbrukning. Resterande biogas köps in och levereras via gasnätet. Biogasen används för att framställa ånga som i sin tur nyttjas till en rad olika funktioner i brygge­riet, från diskning av returflaskor till själva ölbryggningen.

Att ta tillvara den gas som bildas i renings­processen är ett sätt att vara så energieffektiv som möjligt, enligt bryggeriet.

– Det tar mindre än en normal arbetsdag – åtta timmar – att förvandla avloppsvattnet till biogas och via ledningar föra tillbaka gasen till bryggeriet, säger Magnus Persson.

Biogasanläggningen ägs av Falkenbergs kommun och Carlsberg Sverige står för drift och underhåll. 

– Kommunen ansvarade för byggnationen av biogasanläggningen och överenskommelsen var att kommunen skulle äga och driva anlägg­ningen i åtminstone tio år, och att bryggeriet skulle stå för underhåll och driftskostnader. Nu pågår förhandlingar om hur drift och ägande­skap ska se ut i framtiden, om det ska fortsätta som i dag eller om bryggeriet kommer att ta över ägarskapet, säger Magnus Persson.

Minskad vattenanvändning

I de framtida klimatmålen ingår att Carlsberg globalt ska ha noll koldioxidavtryck i den egna produktionen, det vill säga i samtliga bryggerier över hela världen, senast år 2030. All elektrici­tet ska vara 100 procent förnybar senast år 2022 och klimatavtrycket, i hela värdekedjan, ska minska med 30 procent fram till år 2030. Dess­utom läggs mycket krut på att minska vatten­användningen, enligt hållbarhetschefen Anna Anderberg.

Hela 90 000 burkar öl tappas och packas i timmen. Här är det Carlsberg Sort Guld i 33-centilitersburkar som far fram på bandet.

– Målet är att halvera vattenanvändningen i samtliga bryggerier före 2030, med särskilt fokus på högriskområden i Asien. I Sverige lig­ger vi redan på låga vattennivåer, men fortsätter ändå att minska andelen vatten som går åt för att producera våra produkter, säger hon.

För att visa på nya tekniska möjligheter att motverka vattenbrist lanserade bryggeriet för ett par år sedan, tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet och Nya Carnegiebryggeriet, ett öl gjort på återvunnet avloppsvatten: Pu:rest. Sedan snart tio år samarbetar man också med Röda korsets vattenprojekt i högriskområden.

Hållbarhet prioriterat

Omgivningens krav sätter press på företagets miljöarbete.

– Vi märker ett större intresse för miljö­ och klimatfrågor bland våra kunder och konsu­menter jämfört med för bara några år sedan. Vi knyter hållbarhet närmare affären och jobbar tillsammans med andra företag och branscher eftersom vi kan göra större skillnad tillsam­mans. Hållbarhet är högt prioriterat inom Carls­berg och vi vill vara aktiva i arbetet med att stäl­la om Sverige till ett fossilfritt välfärdssamhälle, på så sätt tror vi att vi skapar en robust affär och en hållbar framtid, säger Anna Anderberg. 

Text: Anna Wahlgren

Läs hela artikeln i tidningen