Vi har insett att vi har gemensamma intressen. Lösningen kan ju inte vara att enbart satsa på fossil naturgas som bränsle. Biogasen behövs om vi ska klara av att minska koldioxidutsläppen i den utsträckning som behövs.

Det säger Andrea Gerini, som i våras lämnade Fiats forskningsavdelning för att bli generalsekreterare för Europasektionen inom fordonsgasorganisationen NGVA. Han får medhåll av Martina Conton, policyrådgivare på den europeiska biogasorganisationen EBA. Hon säger:

– Hittills har de flesta av våra medlemmar nöjt sig med att producera rågas för el och värme. Men nu när elpriserna sjunker och alltmer el kommer från sol och vind, har uppgradering till fossilfri fordonsgas blivit ett måste. Det kommer att kosta att bygga ut anläggningarna, men det är helt nödvändigt.

Få gör fordonsbränsle

Enligt EBA:s statistik fanns det år 2015 drygt 17000 biogasanläggningar i organisationens 25 medlemsländer. Men bara drygt 450 av dessa uppgraderade sin biogas så att den kan användas som fordonsbränsle. Uppgradering innebär att energiinnehållet höjs genom att koldioxid avskiljs.

Överlägset flest biogasanläggningar hade Tyskland med uppemot 11000, närmast följt av Italien med drygt 1 500 och Frankrike med drygt 700. Sverige låg på åttonde plats med 282 anläggningar.

Sneglar på Sverige

När det gäller uppgraderingen är dock bilden en helt annan. Där ligger Sverige på tredje plats efter Tyskland och Storbritannien.

När EBA nu bestämt sig för att ta ett nytt steg i sin utveckling dras många blickar till Sverige, där nästan var fjärde biogasanläggning redan sysslar med uppgradering. Sverige utmärker sig också på en annan punkt. NGVA och EBA:s mål är att inblandningen av biogas i fordonsgasen år 2030 ska vara minst 20 procent. I Sverige var andelen biogas förra året närmare 75 procent och siffror från första halvåret i år visar att den fortsätter att öka.

– Sverige ligger långt fram på många sätt. Till exempel injicerar ni redan biogasen i naturgasnätet. Det vill man nu börja med i både Frankrike och Italien, konstaterar Martina Conton.

Europas största gasbilsflotta, med över en miljon gasdrivna fordon, finns i Italien. Landets egenhet att ha en stor gasbilsflotta, samtidigt som det har en låg produktion av fossilfri fordonsgas, ger landet en nyckelroll i NGVA och EBA:s nya ansträngningar.

”Italienska regeringen har pekat ut biogasen som en av de mest lovande bränslena för fordonsmarknaden. Det borde leda till någon typ av statlig subvention till stöd för uppgradering.”

Andrea Gerini, generalsekreterare i NGVA Europe

– Den italienska regeringen har pekat ut biogasen som en av de mest lovande bränslena för fordonsmarknaden. Det borde leda till någon typ av statlig subvention till stöd för uppgradering, konstaterar Andrea Gerini.

Under en tioårsperiod planerar Italien att öka mängden gasdrivna fordon från en till tre miljoner. Antalet gastankstationer ska dubbleras till 2200.

Satsar på tung trafik

En sektor som NGVA och EBA pekar ut som speciellt lämplig för gasdrift – i såväl Italien som i övriga Europa – är den tunga trafiken. Där finns färre lågfossila bränslealternativ än bland personbilarna. Sedan 2013 har NGVA genomfört projektet LNG Blue corridors, som med hjälp av olika EU-finansierade investeringsstöd ska introducera flytande naturgas, LNG, för lastbilar. Projektet ska avslutas nästa år.

– Det har varit ett effektivt sätt att demonstrera ett teknikgenombrott. Inom ramen för projektet har det byggts 13 LNG-tankstationer och köpts in runt 140 LNG-lastbilar, säger Andrea Gerini.

Projektets största förtjänst har varit att visa att LNG är ett praktiskt och prisvärt bränsle, samt att LNG-lastbilar också är mer tystgående än diesel och speciellt lämpade för stadstrafik, eftersom utsläppen av svaveloxider, kväveoxider och partiklar är betydligt lägre.

– Därför har det utanför projektet samtidigt byggts ett hundratal tankstationer och köpts in uppemot 1 500 LNG-lastbilar. Totalt har nu ett fyrtiotal stora europeiska åkerier börjat satsa på LNG-drift, säger Andrea Gerini.

När infrastrukturen så sakta börjat komma på plats är det snart dags för nästa steg. Att börja blanda in fossilfri flytande biogas, LBG, i den fossila LNG:n.

Hälften biogas

Ett företag som är tidigt ute är den svenska pionjären Fordonsgas Sverige, som för tre år sedan köptes av franska gasjätten Air liquide.

– Det nya bränslet säljs i Sverige under namnet Bigreen. Det innehåller 50 procent LNG och 50 procent LBG. Hur stor inblandningen kan bli beror på transportköparnas intressen. Om det finns kunder som vill ha 100 procent LBG kan vi förstås ordna det, säger vd:n Bo Ramberg.

Det franska moderbolaget har redan börjat ta efter sitt svenska dotterbolag. Air liquide planerar att bygga ett tjugotal LNG-stationer i Europa – med möjlighet till inblandning av LBG.

Bo Ramberg, som också sitter i NGV Europes styrelse, tycker att samarbetet med biogasproducenternas EBA ligger helt rätt i tiden.

– Förr körde vi parallella spår. Nu har det svenska arbetet med att etablera biogas som ett fordonsbränsle också vunnit gehör inom NGVA, och EBA har insett att biogas duger till annat än att göra el av, säger han.

Lobbar inom EU

Under hösten ska NGVA och EBA enas om ett policydokument för att försöka påverka EU:s lagstiftningsarbete. Det är framförallt tre direktiv de inriktar sig på: Förnybartdirektivet som nu håller på att revideras, infrastrukturdirektivet för alternativa bränslen som många EU-länder ännu inte lyckats implementera och avfalldirektivet som behöver uppdateras.

I det första direktivet kan det handla om att ta fram ett rättvisare sätt att mäta hur olika bränslen påverkar fordonens utsläpp, i det andra skynda på den föreskrivna utbyggnaden av gastankstationer, i det tredje att en separat sortering av biologiskt avfall, inte minst gödsel, införs i alla EU-länder.

– Dessa förändringar behövs om vi ska kunna komma i gång med uppgradering i stor skala, konstaterar EBA:s Martina Conton.

Text: Jan Malmborg

Läs hela Energigas