I Högbytorp samarbetar Eon med grannen Ragn-Sells för att sluta kretsloppet. Ragn-Sells bilar hämtar restavfall och organiskt avfall från kommuner i närheten. Det som inte kan återvinnas tar Eon hand om i sin kombinerade anläggning för biogas och kraft-värme.

Kraftvärmeverket med en kapacitet på 100 megawatt är den senaste biten i pusslet som tagits i bruk. I mitten av mars skulle det formellt ha invigts av energi- och digitaliserings-minister Anders Ygeman – men coronakrisen satte stopp. Invigningen har fått skjutas fram till tidigast i höst.

– Jag hade sett fram emot att få inviga den nya kretsloppsanläggningen. Om vi ska klara klimatomställningen behöver vi ta vara på nya tekniska lösningar och använda våra resurser på ett mer effektivt sätt. Det är just det som den här kretsloppsanläggningen gör, skriver Anders Ygeman i ett mejl till Energigas.

Stort internationellt intresse

Det är inte bara energiministern som sett fram emot ett besök. Intresset är stort både i Sverige och utomlands för att komma och besöka anläggningen. Men på grund av corona råder besöksförbud. Anläggningschefen Antonio Abizzo på Eon får i stället förklara per telefon hur den högt automatiserade anläggningen fungerar.

När lastbilarna från Ragn-Sells anländer till kraftvärme verket finns de redan upplagda i Eons system. Kameror läser av registreringsskyltarna och vet på så vis var de kommer ifrån och vilken typ av avfall de har med sig. När bilarna vägts in får de besked om var de ska släppa sin last och hänvisas dit av displayer via portar som öppnas automatiskt.

Matavfall till biogasproduktionen tippas i en stor ficka där det blandas med hjälp av en självkörande kran. Foto: Eon

Klon lyfter åtta ton

Klon i bunkern, som kan lyfta upp till åtta ton, för avfallet till pannan. Vid förbränningen bildas ånga som driver en turbin. Den producerade elen räcker för att försörja 66 000 lägenheter – ett viktigt tillskott för den nordvästra delen av Stockholm som växer kraftigt med nya bostäder och företag. Värmen som är kvar i ångan används för att värma upp vatten som går ut på fjärrvärmenätet och för att driva biogasanläggningen intill.

I det nya kraftvärmeverket lyfts restavfall till förbränning med en klo som klarar åtta ton. Foto: Eon

Unikt är att askan som bildas vid förbränningen går direkt till återvinning hos grannen Ragn-Sells via rör och transportband.

– Närheten gör att det blir ett naturligt flöde. Rätt sak hamnar på rätt plats och vi minimerar behovet av transporter, säger Antonio Abizzo.

Det handlar om två olika sorters aska. Den ena är en torr så kallad slaggaska från pannan. Ur den återvinns framför allt olika metaller som kan utgöra 10–20 procent av vikten.

Den andra, flygaskan, kommer från rökgasreningen och innehåller bland annat tungmetallerna bly och kvicksilver. Men omkring 20 procent av den askan innehåller även värde fulla salter. För att återvinna dem har Ragn-Sells utvecklat en ny process och investerar 600 miljoner i ytterligare en ny anläggning som nu börjar byggas i Högbytorp.

– I stället för att lägga flygaskan på deponi kommer vi att tvätta den, fälla ut tungmetallerna och återvinna salterna, berättar Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Drar nytta av varandra

Processen kommer att behöva värme och planer finns på att använda ånga från kraftvärmeverket, vilket är ännu ett exempel på hur företagen kan dra nytta av varandra. Redan nu förses biogasproduktionen med värme från kraftvärmen.

– Vi behöver en del värme för att förädla gasen, säger Mattias Lindblad, chef för biogasanläggningen på Eon.

I Högbytorp används torrrötning för biogasproduktionen, vilket är ovanligt i Sverige. Att valet föll på torrrötning beror på att det skulle vara svårt att få avsättning för stora volymer av flytgödsel i närområdet.

Substratet levereras till biogasanläggningen med lastbilar och renhållningsfordon som tippar sin last i en stor tippficka. Matavfall, trädgårdsavfall och hästgödsel blandas därefter av en självkörande kran. Matavfallet kommer från flera kommuner i Stockholms området. Hästgödseln hämtas från hästgårdar i området och från galoppbanan i Bro.

Efter att substratet blandats, och metall och plast som inte hör hemma där sorterats bort i en stjärnsikt, går materialet på ett transportband till de tre rötkamrarna. Där skruvas det in i ena änden av en av de tre 45 meter långa rötkamrarna med hjälp av en matarskruv.

– Det som vi skruvar in i dag pumpar vi ut som biogödsel och kompost 25 dagar senare, förklarar Mattias Lindblad.

Gödsel och kompost går till lokala jordbruk. All biogas uppgraderas till fordonsgas och säljs runt om i Stockholms regionen. Den totala kapaciteten är 60 gigawattimmar vilket motsvarar drivmedel till 4 500 gasbilar.

Efter en hel del utmaningar sedan starten hösten 2018 fungerar driften nu bra.

– Det har varit en lärorik period med en del barnsjukdomar innan vi lärt oss hur vi ska köra.

Uppgraderas till fordonsgas

Gödsel och kompost går till lokala jordbruk. All biogas uppgraderas till fordonsgas och säljs runt om i Stockholmsregionen, bland annat på tankstationen för biogas i Högbytorp. Den totala kapaciteten är 60 gigawattimmar vilket motsvarar drivmedel till 4 500 gasbilar.

Rester som inte kan rötas går till förbränning i kraftvärmeverket – ytterligare ett exempel på hur de olika delarna i Högbytorp drar nytta av varandra.

Kretsloppsanläggningen i Högbytorp betyder också mycket för kommunerna i regionen som växer med fler invånare. Avfallet till kraftvärmeverket hämtas bland annat från Upplands Bro och närliggande Håbo. Nu när anläggningen är i gång hoppas Eon på fler kontrakt med fler kommuner.

På motsvarande sätt hämtas matavfall från flera närliggande kommuner men även från delar av övriga Stockholm. Även här vill Eon gärna se fler kommuner som kunder.

Fjärrvärmen leds via en ny, nästan 25 kilometer lång ledning, ut i Eons befintliga nät i Stockholms norra delar, inklusive Järfälla och den nya Barkarbystaden som är under uppbyggnad där.

– Tillgången till fjärrvärme är viktig ur hållbarhetssynpunkt så vi inte behöver använda el för att värma upp bostäder, säger Aphram Melki (C), kommunalråd och ordförande i miljö utskottet i Järfälla.

Även behovet av el ökar. Eltillskottet från Högbytorp är därför välkommet, inte minst när elbilarna blir fler och nya företag etablerar sig i området.

– Absolut. Effekten är begränsad och inför större etableringar har vi därför en kontinuerlig dialog med Eon, säger Aphram Melki.

Nybyggen får matavfallskvarnar

Från och med i år är det också obligatoriskt för alla i Järfälla att sortera ut sitt matavfall. Aphram Melki är mycket positiv till att det finns en stor rötningskapacitet i närområdet för att minimera transporterna av matavfallspåsar.

– Anläggningen i Högbytorp är en viktig spelare och ett viktigt steg mot långsiktig hållbarhet. Matavfall återvinns till biogas som bidrar till hållbara transporter och till biogödsel som kan användas till lokalt producerad mat.

Illustration: Eon
Fakta Eon Högbytorp
 • Bygget inleddes under våren 2017.
 • Investering: 2,6 miljarder kronor. n
 • Årsproduktion: 650 gigawattimmar
  – varav fjärrvärme: 425 gigawattimmar
  – varav el: 165 gigawattimmar
  – varav biogas: 60 gigawattimmar
 • Årsproduktion biogödsel: 60 000 ton
Fakta Ragn-Sells Högbytorp
 • Tar årligen emot 1 400 000 ton avfall.
 • Varje dag anländer 200–300 lastbilar med material.
 • Sortering, behandling och återvinning av många typer av material.
 • Exempel: renar jordar och slam, behandlar färger, lösningsmedel och fetter, hanterar läkemedelsavfall och tar emot livsmedelsavfall, sorterar och bearbetar metaller.

TEXT: MARIE ALPMAN

Läs hela artikeln i tidningen