H2-TSA 2023 är Energigas Sveriges anvisningar för tankstationer för vätgasdrivna fordon. Detta är en första utgåva av anvisningarna.

Målsättningen är att möta behovet av samlade instruktioner om gashantering, anläggningars utformning, materialval, lagstiftning, tillstånd och kontroller. Anvisningarna är utformade för att ge en säker anläggning enligt svenska myndighetskrav. Anvisningarna omfattar följande trycknivåer:

  • Fyllning av fordon till 350 eller 700 bar (HSL 35/70 MPa).
  • Mobila gaslager upp till 500 bar.
  • Stationära gaslager upp till 1 000 bar.

Den internationella standarden SS-ISO 19880-1 gäller för tankstationer för vätgas och omfattar konstruktion, installation, idrifttagande, drift, kontroll och underhåll. Riktlinjerna i H2-TSA har anpassats efter denna standard, med undantag och avsteg som beskrivs i kapitel 1.

De avstånd som finns i kapitel 5 förutsätter att H2-TSA 2023 följs i sin helhet. Bakgrund till tabellerna redovisas i en separat rapport, Motivering till avstånd i H2-TSA. I denna rapport hänvisas även till Gexcon, Consequence analysis for hydrogen fueling station som finns att ladda ner här. Gexcons rapport bygger på indata som arbetsgruppen tog fram i form av en grovanalys av risker, HAZID. Resultaten av denna HAZID finns i Grovanalys HAZID H2-TSA Slutlig_scenariesorterad och Grovanalys HAZID H2-TSA Slutlig_FU-matris 220204.

Ändringsmeddelande nr 2 H2-TSA 2023 (2024-02-02)

Åtagande att följa H2-TSA 2023

Pris

1 400 kr för digital- eller pappersutgåva
2 100 kr för både digital- och pappersutgåva

För medlemmar i Energigas Sverige dras en rabatt på 20 procent. Moms och fraktkostnad tillkommer på angivna priset.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din beställning som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Beställ H2-TSA 2023

Publikation

Det finns fel i formuläret

Företag

Fakturauppgifter

Personuppgifter

Den digitala pdf:en är personligt knuten till beställaren och får inte spridas. Energigas Sveriges upphovsrätt gäller.