Personuppgiftsansvarig

När du anmäler dig som prenumerant eller gör en engångsbeställning av Energigasnormer (”EGN”) eller någon annan publikation, på Energigas Sveriges webbplats ombeds du att tillhandahålla personuppgifter i form av namn, e-postadress, telefonnummer och information om var du arbetar. Energigas Sverige Service AB behandlar dessa personuppgifter och är personuppgiftsansvarig (Energigas Sverige Service Aktiebolag, org. nr: 556081-9194, besöksadress Sankt Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm, telefonnummer: + 46 (0)8-692 18 40 (växel), e-postadress: info@energigas.se, hemsida: www.energigas.se). Energigas Sverige tillämpar vid var tid gällande integritetsskyddslagstiftning.

Ändamål och rättslig grund

Energigas Sverige behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka ut den av dig beställda publikationen. Efter utskicket fortsätter Energigas Sverige att behandla dina personuppgifter genom att föra register över vilka som har en aktuell publikation i syfte att tillhandahålla dig viktiga uppdateringar. Energigas Sverige har, så som branschorganisation, dels ett intresse av att tillhandahålla publikationer till de som önskar, dels ett intresse av att kunna kommunicera med de som äger en aktuell publikation i syfte att tillhandahålla nya uppdateringar för att säkerställa en säker, effektiv och miljövänlig gasanvändning i Sverige. Energigas Sverige har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre eftersom även du som innehavare av en publikation, enligt vår bedömning, är intresserad av att få information om relevanta uppdateringar.

Lagringstider och mottagare

Om du väljer att prenumerera på EGN behandlar Energigas Sverige dina personuppgifter under den tid prenumerationen löper. Du avslutar prenumerationen genom att kontakta oss på info@energigas.se. Om du har avslutat prenumerationen eller endast gjort en engångsbeställning behandlas dina personuppgifter fram tills en ny publikation publiceras. EGN uppdateras vart tredje år, och övriga publikationer uppdaterats vart femte år.

Vi delar dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde Lime Technologies Sweden AB för att kunna fullgöra våra tjänster gentemot dig. Vi har skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med dataskyddsförordningens ((EU) 2016/679) (”GDPR”) Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte överföra dina uppgifter till ett land utanför EU och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig, begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas) och begränsning (att vi i någon del upphör med vår behandling av dina personuppgifter). Du har även rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om du vill överföra dessa till någon annan aktör.

Om du vill utöva dina rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på info@energigas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (E-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, Hemsida: www.datainspektionen.se).