Vad innebär uppdateringen 2018?

Allmänna avtalsvillkor för biogas

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av produktionsanläggningar för biogas inklusive inmatning på gasnätet
(Gasnät 2016 B (rev), gäller fr o m 2018-11-01)

Allmänna avtalsvillkor för naturgas & biogas

För konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument
(Gas 2013 K (rev), gäller fr o m 2018-08-15 för nya kunder och 2018-11-01 för befintliga kunder)

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av naturgasanläggningar och överföring av naturgas till sådana anläggningar
(Gasnät 2013 K (rev), gäller fr o m 2018-08-15 för nya kunder och 2018-11-01 för befintliga kunder)

För näringsliv

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet
(Gas 2013 N (rev), gäller fr o m 2018-11-01)

General contractual terms and conditions for the sale of natural gas for commercial or similar use
(Gas 2013 N (rev), gäller fr o m 2018-11-01)

Allmänna avtalsvillkor för anslutning och överföring av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet
(Gasnät 2013 N (rev), gäller fr o m 2018-11-01)

General contractual terms and conditions for the connection and supply of natural gas for commercial or similar use
(Gas grid 2013 N (rev), gäller fr o m 2018-11-01)

För alla gasföretag (nätägare och handelsbolag): Information till kunder om GDPR

I dialog med Konsumentverket har Energigas Sverige bestämt att bestämmelser kring personuppgiftshantering i fortsättningen ska ligga utanför de allmänna avtalsvillkoren. Det innebär att personuppgiftsbestämmelsen i de allmänna avtalsvillkoren inte uppdateras när dataskyddsförordningen (”GDPR”) träder i kraft. Energigas Sverige har därför med hjälp av Energiföretagen tagit fram förslag till texter som medlemmar kan använda som information till sina kunder om personuppgiftshanteringen.

Texter att använda i kundkommunikation finns längst ned på denna sida att ladda ned.

Bakgrund

Energigas Sverige har sedan våren 2017 arbetat med uppdatering av de allmänna avtalsvillkoren för gashandel och gasnät för konsument. Avsikten har även varit att uppdatera den bestämmelse avseende personuppgiftshantering som idag finns i samtliga avtalsvillkor och som hänvisar till personuppgiftslagen (PuL), så att den anpassas till GDPR. Planen var att ta den text som Konsumentverket och Energiföretagen Sverige förhandlade fram för att få en så långt som möjligt likalydande skrivelse för gasen som för elhandel och elnät. Dialog har under tiden kontinuerligt förts med Konsumentverket eftersom myndigheten är förhandlingspart avseende konsumentvillkoren för gashandel och gasnät.

Konsumentverkets besked

Konsumentverket har på ett sent stadium återkommit till Energigas Sverige (likväl till Energiföretagen) med beskedet att myndigheten önskar att personuppgiftsbestämmelsen stryks ur de allmänna avtalsvillkoren rörande konsumenter. Om personuppgiftsbestämmelsen ska finnas kvar i de allmänna avtalsvillkoren för konsument måste Energigas Sverige ta fram en så kallad uppförandekod. En uppförandekod är riktlinjer som särskilt beskriver hur en viss verksamhet, bransch eller samhällssektor ska behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Uppförandekoder ska godkännas av och registreras hos Datainspektionen. Då förordningen snart träder i kraft har föreningen valt att tillsvidare acceptera Konsumentverkets ställningstagande att stryka personuppgiftsbestämmelsen i avtalen.

När upphävs bestämmelsen

Energigas Sverige har beslutat att även ta bort personuppgiftsbestämmelsen ur de allmänna avtalsvillkoren som rör gasnät och gashandel avseende näringsidkarkunder (Gasnät 2013 N och Gas 2013 N) respektive anslutning av biogasanläggning (Gasnät 2016 B). De nya avtalsvillkoren för samtliga kundkategorier träder i kraft 1 november 2018. Konsekvensen blir dock att i de delar där kunderna får bättre rättigheter i GDPR än i de allmänna avtalsvillkoren så gäller förordningens regler från och med den 25 maj.

Hur ska information lämnas till kunderna

Dataskyddsförordningen innebär att den som behandlar personuppgifter måste uppfylla en rad informationskrav när förordningen träder i kraft. Medlemsföretagen måste därför före den 25 maj 2018 skicka ut information till sina kunder.

Energigas Sverige har med hjälp av Energiföretagen tagit fram en text som företagen kan använda för att informera sina kunder i enlighet med förordningen. Det är inte obligatoriskt att använda just den texten. Det finns medlemsföretag som har tagit fram egna integritetspolicys och som kan komma till slutsatsen att dessa dokument uppfyller de krav på information som förordningen ställer.

Följ länkarna nedan till bilagor med text för respektive kundgrupp och nyttighet. Det är viktigt att kunderna får del av informationen om personuppgiftshanteringen skriftligen (krav enligt förordningen). Det är också viktigt att informationen alltid finns lättillgänglig för kunderna, exempelvis att texten återfinns på webbplatsen. Den text som är kursiverad i respektive bilaga är sådan information som varje företag måste lägga till själv, det vill säga kontaktuppgifter, gallringspolicy etcetera (sådan information som inte är branschgemensam).

För gashandelsföretag

Gashandel konsument

Gashandel näringsidkare

För gasnätsföretag

Gasnät konsument

Gasnät näringsidkare

Gasnät Biogasinmatning