Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Konsumentverkets remiss den 4 maj 2021.

Föreskrifterna

Energigas Sverige tillstyrker att Konsumentverket lägger upp uppdaterad informationen om enhetspris varje kvartal på Konsumentverkets hemsida som kan användas för att uppfylla kravet på information om enhetspris på de tankställen som omfattas av kravet på enhetspris.

Av föreskriften framgår dock inte tydligt att det är Konsumentverket som kommer ta fram underlag och gör beräkningar. Detta bör klargöras i föreskriften alternativt i ett allmänt råd som ansluter till föreskriften.

Energigas Sverige har synpunkter på hur beräkningen av enhetspriser genomförs vilket beskrivs i ovan remiss.