Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 8 februari 2019.

Sammanfattning

Förslag till slopad skattenedsättning för diesel i gruvindustriell verksamhet
Energigas Sverige är positiva till att diesel och naturgas hanteras skattemässigt lika i gruvindustriell verksamhet. Dock anser vi att likabehandlingen ska ske genom att naturgas fått samma möjlighet till skattenedsättning som diesel istället för att skattenedsättningen för diesel slopas.

Förslag till slopad skattenedsättning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärme

Energigas Sverige avstyrker förslaget. För gaseldade kraftvärmeverk innebär förslaget en skattehöjning motsvarande 473 procent eller 246 kronor per MWh. Det är i vissa fall mer än vad själva gasen kostar. Och detta på mindre än ett halvår! Förstör inte förutsättningarna för gaseldad kraftvärme!

Kraftvärmens förutsättningar och behov av nya styrmedel bör utredas!

✓ Utred kraftvärmens förutsättningar och behovet av nya styrmedel för att stärka kraftvärmens konkurrenskraft, innan en eventuell ändring av beskattningen genomförs.
Förlaget leder till ökade koldioxidutsläpp istället för fossilfrihet!
✓ Omställning från fossila bränslen för värmeproduktion i kraftvärmeanläggningar pågår redan, helt oberoende av denna regeländring.
✓ Kraftvärmeanläggningarna kan inte ställa om till förnybart på några månader!
✓ Kraftvärmeverkens elproduktion är av stor vikt för effektbalansen. Elmarknaden är internationellt konkurrensutsatt.
✓ Sverige kommer med största sannolikhet att förlora viktig elproduktion.
✓ Minskad elproduktion leder till att elen köps utanför Sveriges gränser. Att ersätta gaseldad kraftvärme i Sverige med kolkraft från andra länder ger inte fossilfrihet.
Konsekvensbeskrivningens beräknade offentligfinansiella effekter är kraftigt överskattade
✓ Högst osäkert om skatteintäkterna över huvud taget ökar.
Undanröj hinder för omställning till biogas innan piskan tas fram!
✓ Gaseldade kraftvärmeverk kan tekniskt enkelt ställa om till förnybart genom att byta ut naturgasen mot biogas. Men för att de ska ske måste onödiga hinder undanröjas. Biogas som samdistribueras via gasnätet bör tilldelas elcertifikat och tillgodoräknas i EU ETS.
✓ Bränslen som används för samtidig produktion av el och värme, bör skattemässigt få fördelas fritt i förhållande till respektive energiproduktion.
Energigas Sverige anser även att
✓ Förslaget missgynnar effektivt resursutnyttjande genom samtidig el- och värmeproduktion och styr mot separat el- respektive värmeproduktion.
✓ Koldioxidskatt bör inte tas ut i handlande sektorn. Det innebär en dubbelstyrning som dessutom urholkar koldioxidskattens logik och förtroendet för EU ETS.