Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att lämna synpunkter på rubricerat betänkande.

Sammanfattande synpunkter

Energigas Sverige tillstyrker Biogasmarknadsutredningens förslag och bedömningar.

Vi har endast några mindre detaljsynpunkter som vi redogör för i vårt remissvar under respektive förslag/bedömning.

Energigas Sverige anser att utredningens förslag och bedömningar behöver genomföras skyndsamt som ett viktigt led i att nå de svenska miljö- och klimatmålen.

Vår uppfattning är att om regering och riksdag genomför Biogasmarknadsutredningens förslag förbättras förutsättningar för produktion och användning av biogas i Sverige. Det skulle vara en stor vinst för klimatet och miljön men också en angelägen åtgärd för ökad försörjningstrygghet, fler arbetstillfällen och nya exportmöjligheter. Det skulle dessutom vara ett stort och viktigt kliv i riktning mot en resurseffektiv cirkulär bioekonomi.