Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att lämna synpunkter på rubricerad rapport.

Energigas Sverige har inga särskilda synpunkter på analysen avseende konsekvenser för olika scenarier för utfasning av systemet eller det förslag om stoppregel som Energimyndigheten förordar. Vi vill dock framföra två viktiga synpunkter:

  • 2 § förordningen (2011:1480) om elcertifikat behöver ändras genom ett tillägg om att biogas som distribueras tillsammans med naturgas i ett gasnät ska kunna fördelas via avtal på samma sätt som i skattelagstiftningen och därmed berättiga till tilldelning av elcertifikat.
  • Energigas Sverige anser att regeringen snarast bör tillsätta en utredning som tar ett helhetsgrepp kring kraftvärmens förutsättningar och villkor i linje med energiöverenskommelsen och vad som tidigare har uttalats från regeringens håll. Effektbalansen försämras under kommande år och kapacitetssituationen förvärras i flera storstadsregioner. Eventuella framtida styrmedel bör utformas med detta i beaktande där lokal, planerbar, förnybar elproduktion premieras. Biogas behöver bli en möjliggörare för framtida planerbar el- och värmeproduktion.