Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på rubricerad promemoria.

Sammanfattande synpunkter

Energigas Sverige välkomnar Energimyndighetens utgångspunkter för genomförandet av kontrollen av hållbarhetskriterier i RED2 och tillstyrker det övergripande inriktningsförslaget. Vi betonar vikten av att träffa så få rapporteringsskyldiga som möjligt (genom noggrann utformning av definition av rapporteringsskyldig och undantag för mindre anläggningar) samt minimera användarnas åtaganden (genom förenklade förfaranden och vägledningar) för att inte den administrativa bördan ska innebära ett hinder för användning av biomassabränslen. Det är mycket viktigt att regelverket och vägledningar är klart i god tid innan reglerna ska träda ikraft, så att företagen hinner upprätta kontrollsystem och få leverantörsbesked och hållbarhetsbesked innan bränslen handlas upp. Vi anser precis som Energimyndigheten att hållbarhetskriterierna ska prövas av EN myndighet och vi menar att angränsande regelverk (LSE, EU ETS mm) bör anpassas så att de regler och underlag för att styrka biomassaandel och dess hållbarhet enligt hållbarhetslagen också gäller där.

Vi har dock ett antal synpunkter och förslag på enskilda delar som redogörs i remissvaret.