Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad remiss.

Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport avser förslag till nya regler för elnätsföretagen. Eftersom regleringen av elnäts- och gasnätsföretag i huvudsak är densamma – bl.a. baseras regleringen på i stort sett likalydande EU-direktiv – kommer en förändring av regleringen för elnätsföretagen sannolikt innebära att motsvarande förändringar genomförs även för gasnätsföretagen. Som branschorganisation för energigaserna i Sverige ser Energigas Sverige det därför som angeläget att lämna synpunkter på remissen även om Energigas Sverige inte utgör formell remissinstans.