Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag. Vi är inte med på remisslistan men vill gärna delge vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 9 februari 2022.

Synpunkter

Som Energigas Sverige tidigare har påtalat, i e-post daterat 2022-01-18 till energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, är det viktigt att hänsyn tas även till de hushålls-kunder som idag värmer upp sina bostäder med gas då även de har drabbats hårt av de ökade gaspriserna.

Vi menar att stödet givetvis ska utformas på ett teknikneutralt sätt, och att samtliga alternativ och energislag hanteras likvärdigt för att det inte ska medföra en negativ snedvridning på marknaden. I det här sammanhanget bör ingen skillnad göras mellan hushåll som värmer sina hus med el och hushåll som värmer sina hus med gas.

Med anledning av detta vill vi påtala att den föreslagna förordningen även bör omfatta gaskunder och att texterna kompletteras med avseende på det.

Följaktligen bör förordningen omfatta el- och gaspriskompensation.

Texten i 2§ bör kompletteras med gasanvändare, gaspriskompensation och gasnätföretag som bedriver nätverksamhet i enlighet med naturgaslagen 2005:403. Dessa kompletteringar bör sedan följa med i all övrig relevant text.

Nivåerna för förbrukning i tabellen 3§ överensstämmer bra även för gaskunder.