Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad SOU. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 21 juni 2021.

Klimatfrågan är en av vår tids största och viktigaste utmaning att lösa. Företag, politiker och privatpersoner behöver alla hjälpas åt för att klara klimatmålen och leva upp till Parisavtalets åtaganden. Energigas Sverige står helt och fullt bakom Parisavtalet och de nationella klimatmålen, och genom att arbeta utifrån Gasbranschens klimatfärdplan (framtagen inom ramen för Fossilfritt Sverige) bidrar vi konkret till den omställning som krävs för att nå målen. Vi välkomnar alla politiska initiativ som stöttar den utvecklingen.

Med det sagt vill vi uttrycka vår oro för att förslagen i den remitterade utredningen skulle kunna få motsatt effekt. Vi noterar den kritik som det svenska näringslivet har lyft kopplat till utredningens angreppssätt, utgångspunkter och konsekvensanalys, och vi noterar näringslivets farhåga att utredningens förslag kan komma att motverka företagens bidrag till klimatmålen, snarare än underlätta. Den här kritiken tycker vi är viktig att ta på största allvar och vi hoppas att regeringen bereder ärendet i konstruktiv och tät dialog med näringslivet.

Läs mer i ovan remissvar.