Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 18 mars 2022.

Energigas Sverige avstyrker förslaget.

Drivmedelspriserna har ökat kraftigt efter Rysslands invasion av Ukraina. De höga drivmedelspriserna får konsekvenser för hushåll och företag som är beroende av transporter.

Givetvis ska alla ha råd att transportera sig till jobb, familj, vänner och fritidsaktiviteter. Energigas Sverige anser därför att det är viktigt att kompensera dem som drabbas hårdast av de stigande drivmedelspriserna. En sådan kompensation bör utformas så att den på ett så träffsäkert sätt som möjligt riktar sig till åkerinäringen, kollektivtrafik och de mest utsatta, bilberoende hushållen. En generellt sänkt skatt på bensin och diesel är inte en träffsäker lösning. Även jord- och skogsbruk bör omfattas av en riktad kompensation för höga priser på diesel. En sådan kompensation har redan aviserats av regeringen och remitterats av Finansdepartementet genom promemorian Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk den 14 februari 2022 (dnr Fi2022/00535). Mot bakgrund av att det förslaget remitterades före Rysslands invasion av Ukraina och att situationen förvärrats till följd av kriget, är det dock viktigt att ta hänsyn till att jord- och skogsbruket får tillräcklig kompensation i den extraordinära situation som nu råder med skenande priser på energi, handelsgödsel, foder etc.

Läs hela remissen ovan.