Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi vill gärna bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 7 oktober 2022.

Inledning
Energigas Sverige instämmer i att miljölagstiftningen behöver ses över för att öka Sveriges energiberedskap och försörjningstrygghet med avseende på bland annat energi. Den miljölagstiftning vi har idag möjliggör inte den flexibilitet som behövs med anledning av omvärldssituationen. Generellt sett är miljölagstiftningen formulerad utifrån att en anläggning ska drivas med sitt huvudbränsle och endast undantagsvis och i mycket korta perioder använda sig av reservbränsle. Lagstiftningen behöver nu ändras för att ge utrymme för flexibilitet så att ändringar rörande driften kan göras snabbt och på kort varsel.

Läs hela remissvaret i ovan dokument.