Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria.
Vi har inga synpunkter att framföra gällande förslagen i promemorian.

Däremot vill vi påpeka vikten av att Sveriges regering driver på för en övergång till livscykel- eller well-to-wheel-perspektiv i pågående och kommande förhandlingar av EU:s koldioxidnormer (för såväl lätta som tunga fordon).

Med nuvarande metod att bestämma klimatpåverkan utifrån utsläpp vid avgasröret styr koldioxidnormerna mot specifika tekniker snarare än mot minskad klimatpåverkan. Hållbar, förnybar biogas med exceptionellt hög klimatprestanda stängs därmed ute från möjligheten att bidra till omställningen av Europas vägtrafik.

Vi tror att det är ett stort misstag. I ljuset av rådande energikris är det ju helt uppenbart att Europa behöver diversifiera energiförsörjningen – inte satsa allt på en enskild teknik. Alla goda alternativ behövs, och Sveriges politiker behöver aktivt motverka detta ödesdigra misstag som EU nu är på väg att göra i revideringen av koldioxidnormerna.