Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för möjligheten att bidra med synpunkter på rubricerat delbetänkande.

Energigas Sverige avstår från att kommentera förslagen i delbetänkandet. Vi har dock observerat följande påstående i delbetänkandet som vi skulle vilja nyansera:

”Utifrån ett livscykelperspektiv där utsläpp vid produktion, hantering och förbränning (oförbränd metan kan också uppstå vid driften) av LNG också räknas med, är skillnaden mellan utsläppen av växthusgaser liten jämfört med marin diesel och tjockoljor.”

Källan som delbetänkandet hänvisar till är från 2014, det vill säga för 8 år sen. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och fler studier på området har gjorts.

Läs hela svaret i ovan remiss.