Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad remiss. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande.

Energiinnehållet i den gas som överförs i det västsvenska gasnätet varierar geografiskt och över tiden. För att minimera avvikelsen mellan fakturerad och verklig mängd överförd energi till slutkund tillämpar gasbranschen sedan några år tillbaka en metod för avräkning och debitering som innebär att det västsvenska gasnätet delas in i värmevärdesområden. Energigas Sverige är därför positiva till att värmevärdesområden nu även införs i mätföreskrifterna för det västsvenska gasnätet. Vi har ett antal synpunkter som vi redogör för enligt ovan.