Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 22 juli 2020.

Energigas Sveriges avstyrker förslaget om återbetalningsskyldighet

Energigas Sverige liksom BIL Sweden, Bankföreningen, Biluthyrarna, Finansbolagens förening, Motorbranschens riksförbund (MRF) och Transportföretagen avstyrker Miljödepartementets förslag om att införa en återbetalningsskyldighet för första ägaren i fem år för att minska exporten av klimatbonusbilar.

Vi delar regeringens syn att export av klimatbonusbilar hämmar omställningen till en fossilfri fordonsflotta, samtidigt som svenska skattemedel går åt till att finansiera våra grannländers omställning. Däremot anser vi inte att regeringens förslag är rätt väg att gå för att stoppa problemet, tvärtom skapar förslaget osäkerhet, stora inlåsningseffekter samt riskerar att bromsa klimatomställningen. Förslaget riskerar att bli kontraproduktivt.

Vidare framstår det som orättvist att förslaget riktar sig mot den som ”väljer rätt” och väljer en klimatbonusbil. Bra miljöval bör gynnas, inte straffas.