Intresset för energigaser märks också på antalet anmälda till Gasdagarna 2024 som genomförs i Båstad 22-23 maj. Vi vill tacka alla företag som ställer ut då det är en viktig del av våra gemensamma dagar. Vi har även slagit rekord i antalet samarbetspartners, vilket känns roligt. Vi ser verkligen fram emot Gasdagarna 2024 som närmar sig med stormsteg.

Energigas Sverige var på plats när Klimatpolitiska rådet presenterade sin rapport och lämnade över den till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Rådet riktade svidande kritik mot regeringens klimatpolitik. Bland annat anser de att regeringens handlingsplan ger en missvisande bild och brister i saklighet samt att ansvaret skjuts över till nästa mandatperiod.


Prenumerera på nyhetsbrevet


Regeringen har även presenterat sin energipolitiska inriktningsproposition som innehåller skrivningar om både biogas och vätgas. Energigas Sverige saknade bland annat förslag om nationellt mål för biogas och andra förnybara gaser. Ett sådant beslut skulle ge tydlig riktning och mål mot vilka styrmedel ska utvärderas i kontrollstationer och vid behov justeras. Mål signalerar ett politiskt åtagande över tid och över blockgränserna, vilket är avgörande för investeringsviljan. Att besluta om nationella mål ser vi också som ett nödvändigt och viktigt steg för att tydliggöra Sveriges ansvar och del i REPowerEU Plan som innehåller EU-gemensamma mål för både förnybar vätgas och biogas. EU-kommissionen uppmanar medlemsstaterna att göra det i sina uppdaterade nationella energi- och klimatplaner. Här bör Sverige nyttja sina goda förutsättningar för att producera förnybar gas.

Energimyndigheten överlämnade idag till regeringen rapporten ”Vätgas och vätgasinfrastruktur i det svenska energisystemet” som är en delrapport inom uppdraget att samordna arbetet med vätgas i Sverige. Energigas Sverige har spelat in flera inspel till uppdraget och ser med spänning fram emot att läsa vad uppdraget kommit fram till. 

För några veckor sedan beslutade Kommissionen om att inleda den fördjupade granskningen för att bedöma om den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol som används för uppvärmning eller som motorbränsle är förenliga med EU:s statsstödsregler, se Kommissionens pressmeddelande. Kommissionens öppningsbeslut är nu äntligen offentliga. I besluten beskrivs Kommissionens preliminära bedömningar och de osäkerheter de ser avseende skattebefrielsens förenlighet med statsstödsreglerna. Kommissionen vill särskilt att det klargörs vad den ökade importen av biogas beror på samt om stödet är proportionerligt med tanke på att stöd kumuleras när produktionsstöd beviljas i andra länder som till exempel Danmark. Kommissionen anser att det behöver klargöras om situationen ger upphov till överkompensation till förmån för dessa producenter när de säljer biogas i Sverige. Kommissionen överlämnar inkomna synpunkter till den svenska regeringen som sedan ska yttra sig över de inkomna synpunkterna inom en föreskriven tidsfrist som normalt inte ska överskrida en månad, men kan förlängas om antalet inkomna synpunkter är stort. Energigas Sverige svarar på granskningen för hela gasbranschens räkning

Arbetet med frågorna som rör EU ETS2 pågår intensivt och det är roligt att flera företag har valt att ansluta sig till vår grupp som arbetar med dessa frågor. Om det är fler som vill ansluta till denna grupp, hör av er till Anna Liljeblad på anna.liljeblad@energigas.se. Energigas Sverige har svarat på remissen av Naturvårdsverkets förslag till implementering, läs gärna vårt svar här. I arbetet med EU ETS 2 har Energigas Sverige också bistått Naturvårdsverket med kommentarer på Kommissionens vägledning till Övervaknings- och rapporteringsförordningen för att säkerställa att massbalans ska accepteras inom handelssystemet, både för rörbundna och flytande energigaser.

Vid första styrgruppsmötet inom projektet H2Safety beslutades att de två första arbetsuppgifterna i projektet skulle vara framtagande av anvisningar för vätgasproduktion och framtagande av vätgassystemanvisningar (anvisningar för pipelines). Båda dessa arbeten är nu i startfasen och vi ser mycket fram emot att jobba fram dessa anvisningar tillsammans med aktörerna i projektet.

Ett exempel på en annan viktig fråga inom området säkerhet och teknik är det arbete som har genomförts i och med uppföljningen av tankbilsolyckan med flytande metan som inträffade i mellandagarna 2022. Energigas Sverige har arbetat med ett antal frågor för att förbättra förutsättningarna för hantering av liknande situationer i framtiden.

Energigas Sverige planerar även för Almedalen veckan efter midsommar. Vi finns på plats hela veckan och deltar gärna i debatter, paneler och runda bordssamtal. Hör gärna av er till Anna Wallentin på anna.wallentin@energigas.se om ni vill veta mer.

Innan jag slutar för denna gång vill jag även berätta att Energigas Sverige har varit på en mycket intressant studieresa då vi besökte LKAB i Kiruna och fick en presentation av deras verksamhet och se deras besöksgruva. Vi besökte även våra medlemmar Esrange SSC- Swedish Space Corporation. Under bägge besöken fick vi lära oss ännu mer om alla energigaser och deras användningsområden.

Med detta önskar vi er alla en riktigt GOD OCH GLAD PÅSK med ledighet och avkoppling!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet