Tyvärr pekar ett antal kommande förslag på förändringar i regelverken – både i Sverige och Europa – åt helt fel håll. På nationell nivå handlar det bland annat om ändringar i systemen för bonus malus och förmånsbilar.

Nu i veckan har vi lämnat två remissvar på förändringar i bonus malus. Det första förslaget syftar till att minska exporten av klimatbonusbilar. Vi ställer oss bakom tanken att miljöbilarna måste stanna i Sverige, men regeringens förslag slår fel. Det går ut på att den som får bonusen blir återbetalningsskyldig vid eventuell export, oavsett om hen har sålt bilen vidare. I stället bör regeringen fokusera på styrmedel som gör det attraktivt att bruka miljöbilar på andrahandsmarknaden, till exempel differentierade trängsel- och parkeringsavgifter. Bonusen till gasbilar bör också höjas. Då kan bonusen delas upp på två utbetalningar; en utbetalning när bilen är helt ny och en efter exempelvis fem år (om bilen är kvar i Sverige).

Gasbilar ges idag en betydlig lägre bonus än motsvarande laddhybrid trots att gasbilen är minst lika bra, eller ofta till och med bättre, än laddhybriden ur klimatsynpunkt. Det finns alltså goda skäl att höja bonusen till gasbilar, inte minst för att utjämna den här konkurrenssnedvridningen.

Det andra förslaget handlar om att öka miljöstyrningen i bonus malus och innebär att malusskatten höjs. Det är bra, men vi menar att malus-perioden även bör förlängas till minst fem år för att öka klimatbonusbilarnas attraktivitet på andrahandsmarknaden.

I januari försvinner dessutom den tillfälliga nedsättningen (på 40 procent) av förmånsvärdet för miljöbilar. Det innebär att det kommer att bli dyrare att välja gasbil som tjänstebil. Det är ytterligare ett skäl till att klimatbonusen för gasbilar behöver höjas.

Vi har också nyligen skickat in en hemställan där vi begär att regeringen ändrar körkortslagen så att viktgränsen för lätta lastbilar som får framföras med B-körkort höjs för fordon som drivs med alternativa drivmedel. Den nuvarande viktbegränsningen på 3 500 kilogram motverkar en omställning till alternativa drivmedel för lätta lastbilar, eftersom exempelvis batterier och gastankar generellt sett är tyngre än motsvarande dieseltank. Det gör att lätta lastbilar som går på el eller gas får en högre tjänstevikt jämfört med lätta diesellastbilar. 

På EU-nivån lämnar vi i dag feedback på Kommissionens planer inför kommande revidering av EU:s utsläppsnormer för person- och skåpbilar. Utsläppsnormerna tar endast hänsyn till det som släpps ut ur avgasröret, vilket såklart är helt tokigt. I stället borde bilens och bränslets hela livscykel tas i beaktande, enligt gällande praxis i forskningen. Det skulle flytta fram gasbilarnas position ordentligt, där de hör hemma! Biltillverkarna måste kunna tillgodoräkna sig klimatnyttan av biogas. Annars kommer de inte att satsa på gasbilar i framtiden, och då blir det ingen biogas i transportsektorn – med förlorad klimatnytta som följd.

Vi på Energigas Sverige har växlat upp vår påverkan i Bryssel, eftersom vi ser att allt fler beslut som påverkar gasbranschen fattas på EU-nivå. Tillsammans med de övriga nordiska biogasorganisationerna, har vi tagit fram ett antal gemensamma ställningstaganden i ett så kallat position paper. Jag deltog även i ett webbinarium som arrangerades av den europeiska biogasorganisationen EBA, tillsammans med Heidi Hautala, EU-parlamentariker från Finland. Vi var också medarrangörer. Det var jätteroligt att se att det finns en samsyn kring frågorna: ”Vi behöver inte fråga oss varför biogasanvändningen måste öka, utan hur. Potentialen finns där och biogasproduktionen kan skalas upp snabbt. Vi har sett de goda exemplen från de nordiska länderna. Nu behöver vi jobba tillsammans för att ge kommissionen en chans att sätta en rättvis spelplan för utvecklingen av biogas inom transportsektorn. Här finns stora möjligheter inom bland annat EU:s gröna giv. Vi har också sett här i dag att det finns biogassupporters från alla partikonstellationer i parlamentet – det är också viktigt”, sa Heidi Hautala under webbinariet.

Även under Gasdagarna 2021 kommer vi att ta upp EU-frågorna, tillsammans med många andra aktuella ämnen för gasbranschen. För oavsett hur situationen ser ut med covid-19 kommer vi att genomföra Gasdagarna i någon form under våren. Oavsett arrangemangsform kommer givetvis programmet att hålla samma höga ambitionsnivå som vanligt.

Jag vill också passa på att flagga för att vår kampanj #gasförframtiden snart drar igång igen. Hjälp oss gärna att sprida kampanjen, som framförallt går på Facebook och Linkedin, med stödpublicering på Twitter och Youtube. Det är tillsammans vi kan se till att sprida branschens budskap och skapa en bra marknad för våra fina produkter.

Var rädda om er, jag ser fram emot att ses igen så småningom.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet