Det är extra roligt att se hur många aktörer går samman i en gemensam sak. Ett exempel är den debattartikel på SvD debatt som Energigas Sverige tillsammans med många andra viktiga aktörer skrev under. Debatten handlar om Transportstyrelsens slutsatser i uppdraget om att utreda förutsättningarna att utnyttja ett undantag som EU:s regelverk medger (EU 2018/645). Undantaget tillåter personer med B-körkort att köra bilar med totalvikt upp till 4,25 ton, förutsatt att den extra vikten är kopplad till alternativa drivmedel. Syftet med regeringsuppdraget var utreda förutsättningarna att införa detta undantag i Sverige, för att förenkla transportföretags övergång till fordon som drivs med el eller biogas. Transportstyrelsen menar att Sverige inte ska använda sig av undantaget, eftersom de anser att det inte med säkerhet går att fastställa hur mycket extra vikt en drivlina för el eller gas medför i jämförelse med dieselbilar. För att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmålen och fortsätta vara en förebild i omställningen från fossilt till förnybart behöver vi vara initiativtagande och lösningsorienterade. Där andra länder ser möjligheter ser Transportstyrelsen problem, vilket givetvis är mycket olyckligt.

Den 15 december blev en händelserik dag. Först och främst har jag glädjen att berätta att riksdagen äntligen beslutade om hur mycket pengar som ska avsättas till det stöd till produktion av biogas som Biogasmarknadsutredningen föreslog i sitt betänkande. Som ni vet beslutade riksdagen ramarna för den statliga budgeten redan i november, men i detta andra budgetbeslut har det lagts fast hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområde 20, där biogasstödet nu ligger. Så nu vet vi äntligen med säkerhet att ett nytt anslag på 500 mnkr avsätts för biogasstödet 2022, samt att 700 mnkr avsätts för 2023 respektive 2024. Energigas Sverige har arbetat hårt för att stödet ska bli verklighet och det är alltid roligt när ansträngningarna ger resultat. Men det är inte nog med det! Riksdagsbeslutet omfattar glädjande nog även att stöd till konvertering av befintliga fordon till gasdrift samt ersättning för merkostnad i samband med besiktning av gasbilar ska införas under 2022. Dessutom avsätts medel för att införa ett driftstöd för avskiljning, infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS), till Klimatklivet och Industriklivet samt för att möta den ökade efterfrågan på klimatbonusbilar. Ni kan läsa hela Miljö- och jordbruksutskottets betänkande om utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård här och vårt pressmeddelande här

Den 15 december presenterade även EU-kommissionen flera lagstiftningsförslag som syftar till att minska de fossila koldioxidutsläppen från EU:s gasmarknad genom en ökad användning av koldioxidsnåla och förnybara gaser. Ett av huvudmålen är att etablera en vätgasmarknad genom att underlätta handel över nationsgränser, både inom EU och med tredje land. Ett annat mål är att möjliggöra utveckling av dedikerad vätgasinfrastruktur. Vid samma tillfälle passade Kommissionen också på att följa upp EU:s metanstrategi och de internationella åtagandena med förslag för att minska metanutsläppen från energisektorn inom EU samt i den globala leveranskedjan. Förslagen är en viktig del av lagstiftningspaketet som ska bidra till uppfyllandet av EU:s nya klimatmål om att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030. Förlagen är nu på samråd till 10 februari 2022, så vi kommer säkert att höra av oss till flera av er för att ta del av era reflektioner och få inspel till vårt svar.

Vi kämpar också med att påverka EU-kommissionen så att de inte genomför de ändringar av statsstödsregelverket som de aviserat via det samråd som pågick till i början av december. Ändringarna innebär att det kan bli svårt att genomföra stödet till produktion av biogas i den omfattning som riksdagen nu äntligen beslutat och avsatt medel för. Men skam den som ger sig! Vi fortsätter att arbeta för en ändring av förslaget och att öka kommissionens kunskapsnivå om förnybar gas.

Med detta vill vi på Energigas Sverige säga att verkligen uppskattar att samarbeta med er alla och ser redan fram emot nya utmaningar och spännande satsningar nästa år.

En riktigt mysig God Jul och ett sprakande Gott Nytt År till er alla från oss alla!

Vi ses igen 2022!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet