Den 24 november beslutade riksdagen om ramarna för statens budget för 2022. Det stöd till produktion av biogas som föreslogs i Biogasmarknadsutredningens betänkande (SOU 2019:63) omfattades av ramarna, men flyttades från utgiftsområde 21 till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård som hanteras av Miljö- och jordbruksutskottet. Först idag, när riksdagen beslutat om hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde, vet vi med säkerhet att ett nytt anslag på 500 miljoner kronor avsätts för biogasstödet 2022. För 2023 respektive 2024 anges att 700 miljoner kronor anvisas till anslaget.

- Det är oerhört glädjande att riksdagen idag har beslutat att avsätta medel för stöd till produktion av biogas. Energigas Sverige har arbetat hårt för att stödet ska bli verklighet och det är alltid roligt när ansträngningarna ger resultat. Det här stödet till produktion av biogas är ett steg i rätt riktning för att nå våra klimat- och miljömål och kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av den svenska biogasmarknaden, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Förutom stödet till produktion av biogas avsätts även medel för att under 2022 införa en konverteringspremie för att bidra till att befintlig fordonsflotta ställer om från fossil drift till biodrivmedel eller biogas, samt en ekonomisk kompensation för merkostnaden som uppstår för bilägare vid besiktning av en gasbil.  

Genom dagens beslut om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområde 20 framgår även att medel avsätts för att införa ett driftstöd för avskiljning, infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) genom att använda s.k. omvända auktioner. Den första auktionen beräknas ske 2022, med utbetalning från 2026. Dessutom avsätts medel för Klimatklivet, Industriklivet samt för att möta den ökade efterfrågan på klimatbonusbilar.

Relaterat 

Läs gärna Miljö- och jordbruksutskottets betänkande om utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård  

Mer info

Anna Wallentin Avdelningschef Marknad och kommunikation,
070-260 77 26, anna.wallentin@energigas.se 

Kommentarer

Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se