- Vi åkte ner med höga ambitioner och förväntningar på att parterna skulle fortsätta i den positiva anda som vi hade förra året i Glasgow. Jag är besviken över att inte fler länder hade samma ambitionsnivå. Tillsammans med mina EU-kollegor har jag genom min förhandlingsroll gjort mitt yttersta för att vi ska nå ett ambitiöst resultat, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Ett av resultaten från COP27 var att det beslutades att etablera en ny fond för att i synnerhet stötta särskilt utsatta utvecklingsländer. Beslutet ingår i det som i klimatförhandlingarna kallas skador och förluster i de länder som har drabbats allra hårdast av klimatförändringarna som till exempel Pakistan, Mali, Indien och Bangladesh.

Igår möttes EU:s energiministrar i Bryssel för fortsatta diskussioner om krisåtgärder för att hantera de höga energipriserna på den europeiska marknaden. Vid mötet diskuterades ett förslag till ny rådsförordning om krisåtgärder för att sänka gaspriserna. Förslaget innehåller åtgärder för ökad samordning av gasinköp, utbyte av gas över gränserna och tillförlitliga prisriktvärden. Även förslaget till ny marknadskorrigeringsmekanism diskuterades. Nu väntar ett extrainsatt möte i mitten av december för att enas om förslagen som ett samlat paket.

Sedan vårt förra nyhetsbrev har även den nya regeringen presenterat sin budgetproposition för 2023. Energigas Sverige sammanfattade budgetpropositionen samma dag som den kom och skickade ut informationen till samtliga våra medlemsföretag. Vi kan konstatera att det är mycket positivt att budgeten för produktionsstödet följer den ökningstakt som den förra regeringen anslog. Energigas Sverige har genomfört flera påverkansinsatser för att den planerade budgetförstärkningen ska bibehållas. Det är också positivt att regeringen här lagt till beräkning för 2025, även om budgeten bör ökas ytterligare i takt med att biogasproduktionen förväntas byggas ut. Vi tolkar det som att den nya regeringen ser stödet som ett långsiktigt stöd som ska finnas kvar.

Det är även positivt att Klimatklivet kvarstår. Dock anser Energigas Sverige att den förstärkning av Klimatklivet som föreslås, och som enbart omfattar laddinfrastruktur. också bör omfatta stöd till tankinfrastruktur för biogas och vätgas. Den ensidiga satsningen på elektrifiering snedvrider marknaden. Det är även bra att miljölastbilspremien finns kvar, för att på så sätt bidra till den viktiga omställningen av transportsektorn. För att målen ska nås kommer alla alternativ att behövas, både biogas, vätgas, flytande hållbara biodrivmedel och el.

En del av förslagen i budgetpropositionen försvårar dock denna omställning. Exempel på detta är avvecklingen av klimatbonusen med väldigt kort varsel, de aviserade ambitionsminskningarna i reduktionsplikten samt sänkt skatt på bensin och diesel.

Om det genomförs förslag som missgynnar de förnybara drivmedlen, genom att konkurrenskraften för bensin och diesel stärks, är det än viktigare att förbättra förutsättningarna för de förnybara alternativen, vilket inte görs i de förslag som presenteras i budgetpropositionen. Tvärtom försämras möjligheterna vilket även media har lyft i sin rapportering.

En annan fråga som media har fokuserat på den senaste tiden är stöd till privatpersoner och företag som kompensation för de höga elpriserna. Energigas Sverige driver givetvis frågan om att det måste finnas samma stöd för de privatpersoner och företag som använder gas. Dessa kunder har också drabbats hårt av höga energipriser. Det blir en snedvridning av marknaden om endast elkunder får kompensation för sina höga energipriser.

Trots vår oroliga omvärld så hoppas jag att ni kan njuta i det lilla och fira första advent i helgen med pepparkakor och glögg.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet